Vis emner under Forside

Hvis du vil plante skov ...


Ved plantning af træer på arealer, der vil blive til skov på mere end ½ hektar, skal dette anmeldes til kommunen 4 uger før planlagt tilplantning.

Inden man tilplanter et areal med en bredde på mere end 20 meter, således at det i sig selv eller sammen med andre beplantninger bliver på mere end 0,5 hektar skov, skal dette anmeldes til kommunen, hvis træerne kan blive mere end 5 meter høje.
I henhold til bekendtgørelse nr. 637 af 6. juni 2010 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §8, skal anmeldelsen ske 4 uger før tilplantning.
Anmeldelse skal ske på blanket, som sendes til Horsens Kommunes Natur og Miljø afdeling.

Hvis kommunen ikke inden for 4 uger sender en indsigelse imod skovrejsningen, må den påbegyndes.
Ligger arealet i et område, hvor skovrejsning ifølge kommuneplanen er uønsket, kan kommunen gøre indsigelse mod skovrejsningen alene med henvisning til kommuneplanen  (når du er inde på det digitale kort, vælges ”Kommuneplan vedtaget” og ”Skovrejsningsområde, vedtaget”).

Med kommuneplanen ønsker Horsens Kommune at arbejde for statens mål om at 20-25% af Danmarks areal i 2090 skal være dækket med skov. Der er derfor i kommuneplanen udpeget en række områder, hvor kommunen ønsker skovrejsning.

Staten har igennem en årrække tilbudt særlig økonomisk støtte til skovrejsning i de områder, der i kommuneplanerne er udpeget til skovrejsning.
Regler herom findes hos Miljøstyrelsen.

På kortet i kommuneplanen ses også en række områder, hvor skovrejsning er decideret uønsket, da der i disse områder er andre væsentligere hensyn, som skal varetages.
Staten har aldrig givet støtte til skovrejsning i disse områder.

De øvrige områder kaldes neutrale skovrejsningsområder, og når staten giver støtte, er støtten i disse områder mindre end i områderne for ønsket skovrejsning.
Hvis du ønsker et neutralt område udpeget til at være et skovrejsningsområde, skal du kontakte Horsens Kommunes Natur og Miljø afdeling.

VVM-vurdering

Tilplantning af nye arealer til skov skal også anmeldes til kommunen i henhold til §2 i VVM-bekendtgørelsen, BEK nr. 1440 af 23-11-2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
Tilplantning skal anmeldes på skema, som udfyldes og sendes digitalt til Horsens Kommunes Natur og Miljøafdeling.

Bemærk at Bilag 2-virksomheder iht. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, skal indgive anmeldelse ved brug af den digitale selvbetjening på internet-portalen ”Byg og Miljø”.

Plantning må ikke begyndes før kommunen skriftlig har meddelt, at tilplantningen ikke er VVM-pligtigt eller har meddelt en VVM-tilladelse.


Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk