Vis emner under Forside
Kanosejlads

Her fås information om hvilke vandløb og søer i Horsens Kommune, der er egnede til kano og kajak.

Gudenåen

Gudenåens sejlbare del er fra Tørring til Randers. På strækning fra Tørring til Klostermølle (Mossø), gælder de regler, som er fastsat i Regulativerne for Gudenåen Tørring-Mossø, samt i bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers. På turistbureauerne fås en kanofolder med kort over Gudenåen, samt en beskrivelse af de særlige sejladsregler. Her står, at fra Tørring til Klostermølle er det kun tilladt at sejle i perioden 16. juni til udgangen af december, og kun mellem kl. 8 til 18. Her må kun sejles med kajak og kano uden motor. 

Grupper skal fra start opdeles i enheder på maksimum 5 fartøjer, som under hele sejladsen skal opretholde en passende afstand. 

Før sejlads, anbefales det at sikre sig ophalings- eller overnatningssted for at undgå sejlads efter kl. 18. 

Udlejningsfartøj 
Sejlads i lejede fartøjer på Gudenåen må kun ske i fartøjer, lejet hos de af kommunerne godkendte udlejere. Regler for at blive godkendt som udlejer er beskrevet nedenfor i afsnittet “Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed...”.
Godkendte udlejningsfartøjer har særlige registreringsnumre. 
Mellem Tørring og Klostermølle kræves adgangstegn til alle fartøjer, da der her er et begrænset antal startmuligheder for sejlads. Adgangstegn fås af godkendte udlejere.
Sejlads med fartøjer, der er lejet på anden måde, er ikke lovlig på strækning mellem Tørring og Klostermølle, heller ikke med det gæsteadgangstegn, der er beskrevet i næste afsnit. 

Gæstefartøj
Et gæstefartøj er et fartøj, man låner eller ejer, men ikke et lejet fartøj. Et gæstefartøj må ikke være et udlejningsfartøj. Skoler og spejdere må arrangere gæstesejladser for egne elever/medlemmer, som lån, i skolens/distriktets/kredsens egne fartøjer.

Sejlads mellem Klostermølle og Randers, med gæstefartøj uden motor, kræver ikke registrering. 

På strækningen fra Tørring til Klostermølle skal gæstefartøj registreres med gæsteadgangstegn/gæstemærke.
Et gæstemærke koster 125 kr. og gyldigheden er 3 dage. På grund af begrænsede startmuligheder sælges max. 50 gæstemærker pr. uge. Gæstemærke fås ved Tørring Teltplads på tlf. 41 67 58 00 eller www.toerringteltplads.dk
Ved isætning fra Tørring Teltplads betales en afgift på 25 kr. pr. fartøj. Afgiften går til vedligeholdelse af faciliteterne på teltpladsen.

Hjemmehørende fartøj
Denne kategori omfatter særlig registrering af fartøjer på den sejladsbegrænsede strækning mellem Tørring og Klostermølle. Registreringen administreres af Horsens og Hedensted kommuner, og er gældende for kano/kajak ejere, som er bosiddende i Horsens eller Hedensted Kommune, vest for motorvej E45.
Registrering og udstedelse af adgangstegn til hjemmehørende fartøj i Horsens Kommune sker ved henvendelse på naturogmiljoe@horsens.dk
eller tlf. 76 29 26 37.

Motorbåde
På strækningen fra Tørring til Klostermølle må man ikke sejle med motordrevne fartøjer. For sejlads med motordrevet fartøj, nord for denne strækning, skal man være opmærksom på de særlige regler. Alle motordrevene fartøjer i Gudenåsystemet skal registreres med et bådregistrerings nummer, som koster 200 kr. om året. Du kan se reglerne og søge om at få tildelt et nummer på www.sejladspaagudenaaen.dk
Har du allerede et bådregistrerings nummer, skal du årligt forny registreringen. Sker det ikke, bortfalder nummeret.
Spørgsmål om bådregistrerings numre skal rettes til Skanderborg Kommune.

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed i Gudenåsystemet – ordning fra 2017
Gudenåen og turismen omkring denne er historisk set tæt knyttet til den rekreative sejlads på åen.
Har du lyst til at være udlejer i Gudenåsystemet, så skal du over på Gudenåkomitéens hjemmeside under fanebladet udlejningssejlads, for at finde det materiale, du skal udfylde for at komme i gang. Her kan du også finde generel information om ordningen, og svar på de mest almindelige spørgsmål om, hvordan tilladelses ordningen for udlejnings virksomhed i Gudenåsystemet er sat sammen fra 2017.

Ordningen går i korte træk ud på følgende: For at bedrive udlejningsvirksomhed i Gudenåsystemet fra 2017 skal man være kommunalt godkendt som udlejer Derudover skal man have koncessioner - alle former for udlejningssejlads er i hele Gudenåsystemet bundet op på koncessioner. Man skal have en koncession pr. fartøj, der udlejes til sejlads. En koncession koster 300 kr. årligt.

Der er ingen ansøgningsfrist – ansøgninger modtages og behandles løbende.

Der er ikke noget loft på hvor mange koncessioner, der kan ansøges om

På Gudenåens sydligste strækning fra Tørring-Klostermølle er der pga. åens beskaffenhed dog forskellige regler for, hvor meget udlejningssejlads, der kan foregå. Dette administreres ud fra de elektroniske indberetninger, der i forbindelse med udlejningssejladsen skal indberettes på Gudenåkomitéens hjemmeside.

Som udgangspunkt er der ikke loft over hvilke fartøjstyper, der kan fås koncession til – dog skal gældende regler og forbud overholdes. Det betyder, at der ikke kan sejles med alle typer fartøjer alle steder.

Læs mere på Gudenåkomitéens hjemmeside

Bygholm Sø

Der kan sejles på Bygholm Sø i perioden 16. juni til 31. december mellem kl. 8 til 18. Der er sejladsforbud opstrøms søen.

Kajak, kano og robåd kan sættes i ved søen syd for restaurant Kystens Perle, Lovbyvej 31, 8700 Horsens. For bådplads kontakt Bygholm Lystfisker- og Baadejerforening.

Det er muligt at leje kano i campingpladsens åbningstid. Der medfølger redningsvest og det koster 80 kr. i timen eller 300 kr. for en hel dag.


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk