Vis emner under Forside
Bygholm Park
Kun 200 m fra banegården og 600 m fra Horsens centrum ligger Bygholm Park – et fredet park- og naturområde som udgør ca. 50 hektar. Området hvor parken ligger har tidligere været en del af et stort sumpet delta, skabt af Bygholm Å. Åen gennemløber stadig området og i parken er mange vådområder og søer, som tiltrækker et rigt fugleliv. Træbroer fører over søer og kanaler og giver mulighed for at opleve parken fra ”søsiden”.

Erik Menveds Borg

Ude i deltaet lå en mindre holm, hvorpå kong Erik Menved i 1313 lod bygge en borg. Borgen fik navnet Bygholm. Holmen blev inden opførelse af borgen udvidet og var dengang i omfang større, end det nuværende Slangebjerg, som er resterne af holmen. Lokalhistorikeren Aage Simonsen påbegyndte i 1921 udgravningen af ruinresterne, og bygningskonturerne er i dag markeret med hævede volde. 
Borgen var omgivet af voldgrave og blev brugt af kongens øverste embedsmand i Horsens indtil 1617, hvorefter den blev påbegyndt nedrevet. I dag er holmen, ladegårdspladsen sydvest for og voldgraven et beskyttet fortidsminde.

Bygholm Herregård

Det nuværende Bygholms hovedbygning blev opført i 1775 af etatsråd Lars de Thygeson og frue, Abel Marie de Lichtenberg. Bygningen er et trefløjet barokanlæg, hvor trappeportalen er udført i louisseize-stil. Hele anlægget deles af hovedvejen, der skærer gårdspladsen mellem hovedbygningen og avlsgården. Efter skiftende ejere, købte Horsens Kommune i 1918 Bygholm med tilliggender, i alt ca. 800 hektar. Hovedbygningen, som er fredet, er i dag udbygget, og der har siden 1919 været drevet hotel og restaurant på stedet. Tidligere blev det også anvendt til vandrehjem. En del af jorden er siden solgt fra.

Parken

Selve parken består af herregårdsparken fra 1812, som blev udvidet i 1863. Den er anlagt med den romantiske engelske havekunst som forbillede – slyngede stier, fritstående træer og mindre lunde med lysninger. Den østlige del af parken, som omfatter Peblingestien og de to største søer, er en udvidelse anlagt i 1934.
Det meste af parken er præget af høj grundvandsstand. Træartsvalget i området tæt på Bygholm Å, som oversvømmes ved høj vandstand i fjorden kombineret med megen nedbør, er derfor begrænset til arter, der kan tåle de svingende fugtighedsforhold.

De dominerende træarter er lind, pil, birk, ahorn, bøg og kastanje – men der er også gamle taksgrupper og andre arter stedsegrønne især i den ældste del af parken. Foran Bygholm Park Hotel står to gamle vingevalnøddetræer. Se folder om parken til skærm eller til print.

Genbanken

Er en plantesamling af sorter af bl.a. buksbom, kirsebærlaurbær, sommerfuglebusk, gedeblad og stjernetop plantet 1989 i samarbejde med Statens Forsøgsstation for Planteskoleplanter.
Ved plantesamlingen står også duetræ, mispeltræer, hjertetræ og stribet løn.

Frugtlunden

Syd for legepladsen findes en lille fugtlund bestående af lokale sorter og almindelige anvendte danske frugttræer. Frugtlunden fik tilført mange nye frugttræer i 2002 som en gave fra foreningen Lions i Horsens.

Fuglelivet

I parken findes store flokke af gæs og ænder. Også blishøns, rørhøne og mange sangfugle ynder at opholde sig i parken. Lige øst for Bygholm Å tæt ved Peblingestien er der nogle år en koloni af hejrer.
Gæs og ænder er så talrige, at Horsens Kommune i nogle år har reguleret andebestanden ved indfangning – da der blandt ænderne har været mange fejlfarver, og fuglene har nået et sådant antal, at de forurener parken og dens vandmiljø.

Stryget

I 2001 blev et 600 m langt omløbsstryg indviet og den gamle fisketrappe ved slusen blev nedlagt.
Stryget har betydet uhindret opgang for fisk til Bygholm Sø og Å. I selve stryget er en mindre strækning på ca. 200 m med gydegrus og kun lidt fald. Området ved stryget er i dag picnicområde med borde og bænke. Slusedriften blev i 2005 automatiseret.

Aktiviteter

Parken rummer en stor legeplads med bl.a. bålplads, shelter og fitnessbane.
En lille amfiscene giver mulighed for rollespil og børneteater. Se evt. info om forestillinger på Facebook.
I sommerhalvåret har Sundhedsteamet, Horsens et program med flere forskellige aktiviteter i parken. Tilmelding er nødvendig og kan ske via link.
Derudover er der en orienteringsløberute med 24 poster, foto-orientering (en let og sjov udgave af orienteringssporten), og en 9-hullers discgolfbane. Se mere om discgolf.
Syd for hotellet er der et område til petanquespil.
Ikke langt fra legepladsen, har parken en toiletbygning. Toilettet er åbent hver dag mellem kl. 8-19 i perioden mellem 1. april til 1. november.
I en del af parken er der et indhegnet areal, hvor man må lufte hunden uden snor, i det tidsrum der ikke er hundetræning.
I længerevarende frostperioder er der en dejlig skøjtebane, som overrisles hver vinter.
Horsens OrienteringsKlub har fremstillet dette fine orienteringskort over Bygholm området.

 

     


Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk