Vis emner under Forside

Naturstyrelsen (NST) har i løbet af 2011-13 gennemgået alle Danmarks beskyttede naturarealer: vandhuller, søer, heder, moser, enge, overdrev og strandenge. De har set på luftfotos, og hvis der har været tvivl om et areal er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, har de besigtiget det. Cirka 10 % af Danmarks beskyttede naturarealer er i den forbindelse blevet besigtiget.

NST har derfor også kigget Horsens Kommunes natur i sømmene, og resultatet nu offentligt tilgængeligt på Horsens Kommune. Se nedenstående kort.


Ny natur – hvad er det?
NST har fundet en del naturarealer, der ikke tidligere har været registreret som beskyttede naturarealer. Pressen har kaldt disse arealer ”Ny natur”. Det er dog ikke helt korrekt at kalde arealerne for ”Ny natur”. Ofte er der tale om ”gamle” naturarealer med en fin naturkvalitet, der blot har været ”oversete”.

For at holde naturregistreringerne opdateret, skal kommunerne fremover gennemgå hele kommunens areal for beskyttet natur mindst hvert 10. år. Dette har vi i Horsens Kommune været i gang med siden kommunalreformen (se under ”Naturtilsyn”)


Uoverensstemmelser
NST´s gennemgang har vist nogle uoverensstemmelser mellem registreret natur og anvendelse af arealet. Nogle af de registrerede uoverensstemmelser vil efter en snak med lodsejeren eller en besigtigelse slet ikke være en uoverensstemmelse. Andre uoverensstemmelser vil have ændret tilstanden af et beskyttet naturareal, og det vil derfor være i strid med naturbeskyttelseslovens § 3 (opdyrkning/ tilplantning af enge og overdrev, opfyldning af søer, afvanding af moser, etc.).

Vi ved, at de fleste uoverensstemmelser ikke er sket i ond tro. I nogle tilfælde har lodsejeren ikke vidst, at der var registreret beskyttet natur på ejendommen, eller hvor afgrænsningen af det beskyttede naturareal går. Uoverensstemmelserne kan også være opstået, mens arealet havde en anden ejer. Ifølge Naturbeskyttelsesloven er det dog altid den nuværende ejers ansvar at bringe en sådan uoverensstemmelse i orden.

Kommunen er forpligtet til at lovliggøre disse sager. En uoverensstemmelse kan enten løses ved fysisk indsats eller en efterfølgende dispensation. Man kan kun få dispensation, hvis ændringen forbedrer det beskyttede naturareal.

Det er i alles interesse, at sagsbehandlingen af disse sager bliver så optimal som mulig.

Horsens Kommune har derfor i samarbejde med naturmedarbejdere fra Fredericia, Hedensted, Vejle og Kolding Kommuner holdt møde med konsulenter fra Kolding Herred Landbrugsforening (KHL) og Landbrug Midt Øst (LMO) for at drøfte, hvordan vi bedst muligt kan løse sagerne.

Erfaringen fra andre kommuner er, at mange uoverensstemmelser kan løses uden et formelt påbud. Horsens Kommune vil derfor arbejde for, hvor det er muligt, at lave en skriftlig aftale med lodsejer om, at uoverensstemmelsen løses indenfor en given tidsfrist. Efterfølgende vil kommunen besigtige arealet, hvor vi forventer, at aftalen er fulgt.


Hvad kan du selv gøre som lodsejer?
Du kan se alle de nye og ændrede registreringer af beskyttet natur på Danmarks Miljøportal (www.arealinfo.dk).

Portalen er dog svær at finde rundt i. Derfor anbefaler vi, at du i stedet kigger på Horsens Kommunes Digitale Kort. Se nedenstående kort

OBS! Selv om Naturstyrelsen nu har gennemgået hele Danmarks natur, ved vi, at der fortsat kan være fejl i kortlægningen. Samtidig er naturen dynamisk, og et areals beskyttelses status kan derfor naturligt ændre sig over tid. Registreringerne af beskyttet natur er derfor altid kun vejledende. Finder du fejl, er du meget velkommen til at rette henvendelse til Horsens Kommunes Natur og Miljøafdeling: naturogmiljoe@horsens.dkwww.nst.dk under ”Naturbeskyttelse” kan du se mere om Naturstyrelsens gennemgang af Danmarks natur.
Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk