Vis emner under Forside

Medlemslandene i EU gør en fælles indsats for at bevare naturen. Derfor har hvert medlemsland udpeget nogle såkaldte Natura 2000-områder, som skal indgå i det europæiske netværk af internationale naturbeskyttelsesområder. Disse områder er vi i Danmark forpligtet til i særlig grad at beskytte.

Områderne er udvalgt fordi de indeholder en eller flere naturtyper, som er sjældne eller truede indenfor EU. Udpegningsgrundlaget kan også være tilstedeværelsen af arter af planter eller dyr, som er sjældne eller truede.

Indenfor områderne må der ikke foretages indgreb, som påvirker tilstanden. Hvis du ejer jord indenfor et Natura 2000 område og ønsker at foretage et indgreb, skal du derfor forinden søge dispensation hos kommunen. Du kan læse mere om det på hjemmesiden under: "Anmeldelse af visse aktiviteter i Natura 2000 - områder".

Kommunen vil ikke kunne give tilladelse til projekter, som har en negativ effekt på de arter eller naturtyper, der ligger til grund for udpegningen af området.  

Læs mere om Natura 2000.

Handleplaner

Handleplaner beskriver hvordan man vil sikre naturen i kommunens fem internationale naturområder - de såkaldte Natura 2000-områder. Planerne udarbejdes af kommunen på baggrund af Miljø- og Fødevareministeriets Natura 2000-planer.

Hidtil gældende handleplaner er vedtaget af Horsens Kommunes Byråd d. 27. november 2012, og gælder indtil vedtagelsen af nye handleplaner, som vil gælde indtil 2021.

Gældende Natura 2000 handleplaner:

Bygholm Ådal 

Horsens fjord, havet øst for og Endelave 

Yding Skov og Ejer Skov          

Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov 

Salten Å, Salten Langsø, Mossø og Søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå


Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk