Vis emner under Forside

Strandenge og strandsumpe ligger ved kysten og kan blive oversvømmet af havvand eller påvirket af saltsprøjt. Derfor er det kun plante- og dyrearter, der tåler salt, som kan trives her. Det giver en helt særlig flora og fauna på strandengen f.eks. gul engmyre, strandtudse og mange forskellige kystfugle. Mange af dem findes eller yngler kun her.

Strandenge er græssede, mens strandsumpe er ugræssede. Den største trussel mod strandengene er tilgroning, især med tagrør. For at bevare strandengene er det derfor vigtigt, at de afgræsses.

Strandenge og strandsumpe er omfattet af Naturbeskyttelsesloven og derfor må der ikke foretages indgreb, som ændrer på tilstanden. Det betyder blandt andet, at strandenge og strandsumpe ikke må inddæmmes, fyldes op, afvandes, dyrkes op, plantes til eller graves op.

Hvis du ønsker at ændre tilstanden på en strandeng eller en strandsump, skal du forinden søge dispensation hos kommunen.

Hvis du er i tvivl om dit areal er strandeng eller strandsump, skal du kontakte Naturteamet i Horsens Kommune, inden du iværksætter et indgreb.

Du kan f.eks. kontakte:

Lene Thomsen, tlf. 7629 2508, e-mail: lt@horsens.dk

Bettina Lerche, tlf. 7629 2509, e-mail: bel@horsens.dk

 

Gode råd

Det er vigtigt at strandengen afgræsses. Undgå gødskning og sprøjtning.

I Horsens Kommune er der flere områder med strandeng og strandsump. Naturtypen kan blandt andet ses på sydsiden af fjorden ved Dagnæs og på nordkysten øst for Stensballe Skov. Der er også områder med strandeng på Endelave, Vorsø og Vorsø Kalv.


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk