Vis emner under Forside

Vandhuller rummer en mangfoldighed af liv. De helt små vandhuller har meget stor betydning for planter, insekter, padder og for vildtet. Padderne er helt afhængige af vandhullerne, og flere af padderne er i faretruende tilbagegang. Søer og vandhuller er omfattet af Naturbeskyttelsesloven og derfor må der ikke foretages indgreb, som ændrer på tilstanden. Ved naturlige søer skal der være en udyrket randzone på mindst 10 meter.

Randzonen må man hverken dyrke, sprøjte, gødske eller jordbearbejde. Man må gerne lade vegetationene slå eller afgræsse.

Hvis du ejer en sø eller et vandhul, som du ønsker at fylde op, afvande, udvide eller rense op, skal du forinden søge en dispensation hos kommunen. Udsætning af ænder, fisk eller andre dyr samt fodring i eller omkring søen kræver også en dispensation. Sædvanlig drift kan dog fortsætte. Hvis du er i tvivl om din sø eller dit vandhul er beskyttet, skal du kontakte kommunen, før du foretager et indgreb.

Anlæg eller ændring af vandhuller og søer i landzone

Hvis du påtænker at anlægge en sø større end 100 m² - eller udvide en eksisterende sø i landzone, så den bliver større end 100 m², skal du ansøge kommunen om lov.

Gode råd

Det anbefales, at der kommer rigeligt lys til vandhullet. Undgå bevoksning med træer og buske langs den sydlige bred. Hold en dyrkningsfri bræmme omkring vandhullet. Du er velkommen til at kontakte kommunen, som kan være behjælpelig med råd og vejledning om, hvordan du kan forbedre vandhullets tilstand.

Spørgsmål om søer og vandhuller kan besvares af:

Lene Thomsen, tlf. 7629 2508, e-mail: lt@horsens.dk

Frida Franko-Dossar, tlf. 7629 2511, e-mail: ffd@horsens.dk

Bente Andersen, tlf. 7629 2643, e-mail: teba@horsens.dk

Bettina Lerche, tlf. 7629 2509, e-mail: bel@horsens.dk

 


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk