Vis emner under Forside

Naturplejeprojekter i den nordlige del af kommunen

Horsens Kommune er i gang med at realisere en række naturplejeprojekter i det internationalt beskyttede naturområde i den nordlige del af kommunen (Natura 2000-område nr. 52, Salten Langsø, Salten Å, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå).

Projekterne foregår på private arealer. Flere af projektområderne består af småparceller ejet af mange lodsejere. Kommunen organiserer og leder projekterne for at samle og koordinere indsatsen, så målene i områdets Natura 2000-plan bliver opfyldt. Projekterne med rydning og hegning realiseres ved hjælp af tilskud fra Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Målet med projekterne er at genindføre græsning af værdifulde åbne naturarealer, der er ved at skifte karakter på grund af tilgroning og forsumpning. Tilgroningen og forsumpningen gør, at planter og dyr knyttet til de åbne kær og overdrev, forsvinder fra disse arealer. På sigt fortrænges disse arter fra større områder på grund af at de små bestande er sårbare for ændringer i drift og påvirkninger udefra, mens afstanden mellem de tilbageværende græssede områder er for lang til at arterne kan indvandre og genindtage de efterhånden mere og mere isolerede levesteder. Mange af de sjældne arter, der kun kan leve på de åbne naturområder, er direkte truet af at uddø i Danmark.

Forudsætningen for at der kan sættes græssende dyr på de gamle enge og overdrev er, at træer og buske ryddes, og at der bliver sat el-hegn op. Mange steder er der også brug for andre anlæg til græsningen, såsom kreaturbroer over grøfter og vandløb, vandingssted og fangfold.

Projekterne, som Horsens Kommune har fået tilsagn om støtte til fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Naturerhvervstyrelsen i 2013 og 2014 er følgende:

Hegning og rydning ved Oversø – der er blevet udført rydning og hegning af et knap 4 ha stort område ved Oversø. Området er overdrev, der var ved at blive overtaget af birk og pil, og er præget af spredning af gyvel. Der er indført græsning på området i juni i år.

Hegning nord for Døde Å – der er udført indhegning af et areal på 5,3 ha til afgræsning med Galloway-kvæg for at forbedre naturkvaliteten af rigkær og beskyttet overdrev. Græsningen er startet i juni 2013.

Rydning i Klosterkær Øst – der er blevet udført rydning af rød-el og pil på et 6,7 ha stort areal i den sydlige del af Klosterkær indenfor den eksisterende hegning. Kæret er blevet hegnet af Horsens Kommune i 2009 og afgræsses ved hjælp af Galloway og Angus-kvæg med stor succes. Rydningen sikrer, at krattet og de unge træer i den sydlige del af kæret ikke bliver til skov. Træerne og buskene her var allerede for store til at de græssende dyr kunne fjerne dem, da græsningen blev genindført i kæret.

Området mod Klosterkanelen syd for hegningen er skov i dag på trods af, at der også her var græsset indtil for blot 40-50 år siden. Denne del af Klosterkær skal ifølge Natura 2000-planen forblive aske- elleskov. 

Hegning og rydning vest for Klostermøllevej – den eksisterende hegning på ca. 8 ha blev udvidet med ca. 5 ha på sydsiden mod Klosterkanalen. Der blev sat nyt hegn omkring hele området. Den nye del af området på langs af Klosterkanalen er meget tilgroet og sumpet. Det er ikke mindst her, at de mest værdifulde rigkær i området findes. I forbindelse med projektet er der foretaget en rydning af knap 3 ha af dette område for at forbinde de tilbageværende lysninger i den unge skov med hinanden, og med den åbne del af græsningsområdet nord for. 

Hegning og rydning i Springbjerg Mose – projektet startede med en rydning af pil og birk på ca. 3 ha af mosen i foråret 2014. Arbejdet blev fulgt op af rydning af yderligere 15 ha tilstødende tilgroede arealer i forbindelse med et nyt og større projekt i august 2014, som skal sikre, at et areal på over 27 ha kan græsses optimalt. I juni i år er der blevet sat hegn omkring hele området og dyrene kom på græs. Effekten af græsningen kan allerede ses i stort set hele området.

Springbjerg Mose er en stor udfordring i forhold til genindførelse af græsning på grund af meget høj vandstand, vandløbet, der skærer sig hele vejen igennem midten af græsningsområdet, og et kompliceret net af dybe grøfter. Hovedparten af projektområdet er ekstremt sumpet. For at græsningen overhovedet kan fungere, er der gang i etablering af i alt 7 broer over vandløbet og grøfterne.

Horsens Kommune er projektleder for en række andre naturplejeprojekter i hele kommunen. Der arbejdes intenst for bevaring af vores værdifulde åbne natur. Både for at bevare variationen af dyr og planter, men ikke mindst også for at borgerne kan nyde at komme ud i et varieret landskab med masser at se og opleve. Hegningerne i de omtalte projekter er ikke åbne for publikum, men der går veje eller stier forbi på langs af alle de nævnte projektområder, hvor områderne kan ses fra.

Henvendelser med spørgsmål eller kommentarer kan rettes til projektleder for de nævnte naturprojekter, biolog Frida Franko-Dossar, Natur & Miljø, tlf. 76292511, mail ffd@horsens.dk


Indholdsansvarlig Pernille Vinther, pev@horsens.dk