Vis emner under Forside

Heden er et spændende kulturlandskab, som er et karakteristisk element i den jyske natur. Naturtypen findes på sur, sandet og næringsfattig jord, som især ses i den vestlige del af Jylland. Heden er levested for hårdføre dyr og planter, der tåler blæst og store udsving i temperatur- og fugtighedsforhold. Hedelyng, revling, tyttebær, rensdyrlaver, og krybdyr og mange forskellige insekter har tilpasset sig netop disse livsbetingelser. Nogle af disse planter og dyr kan ikke leve andre steder end på heden.

Hederne er mange steder truet af tilgroning. Det skyldes især en for stor tilførsel af næringsstoffer og manglende græsning.

Heder er omfattet af naturbeskyttelsesloven og derfor må der ikke foretages indgreb, som ændrer på tilstanden. Det betyder blandt andet at hedearealer ikke må dyrkes op, plantes til, graves op eller gødskes. Hvis du ønsker at ændre tilstanden på et hedeareal, skal du forinden søge dispensation hos kommunen.

Hvis du er i tvivl om dit areal er beskyttet hede, skal du kontakte Naturteamet på Horsens Kommune inden du iværksætter et indgreb.

Kontakt f.eks.

Lene Thomsen, tlf. 7629 2508, e-mail: lt@horsens.dk

Frida Franko-Dossar, tlf. 7629 2511, e-mail: ffd@horsens.dk

Bente Andersen, tlf. 7629 2643, e-mail: teba@horsens.dk

Bettina Lerche, tlf. 7629 2509, e-mail: bel@horsens.dk

 

Gode råd

Heden bevares bedst når opvækst af træer og buske fjernes. Sørg eventuelt for afgræsning eller regelmæssig slåning af heden, det kan hindre, at heden vokser til i krat.

Der er kun få hedearealer i Horsens Kommune og størsteparten findes i den nordligste del af kommunen i området syd for Salten Langsø.


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk