Vis emner under Forside

Engene var tidligere et dominerende element i det danske landskab. Engens græs og andre planter udgjorde en vigtig foderkilde for husdyr som kvæg og får. Dyrene blev sat på græs i engen eller der blev høstet hø til vinterfodring. De græssede enge kan rumme et mylder af planter og dyr. Der findes blandt andet maj-gøgeurt, forglemmigej, trævlekrone, eng-kabbeleje, engblomme, og forskellige arter af sommerfugle, padder og fugle. Engene er blandt andet vibens vigtigste yngleplads. Udviklingen af det moderne landbrug har betydet, at husdyrene er blevet sat på stald, og at engene derfor har mistet deres produktionsmæssige værdi. Uden græsning er engene i risiko for tilgroning. Græsning øger naturkvaliteten og forbedrer livsbetingelserne for de vilde planter og dyr.

Engen er omfattet af Naturbeskyttelsesloven og derfor må der ikke foretages indgreb, som ændrer på tilstanden. Det betyder blandt andet, at engen ikke må dyrkes op, plantes til, fyldes op eller graves op. Dybere eller tættere dræning af engen, intensiveret gødskning eller hyppigere omlægning, må heller ikke ske. Hvis du ønsker at ændre tilstanden af et beskyttet engareal, skal du forinden søge dispensation hos kommunen.

Engene er vandløbenes bedste beskyttelse mod udvaskning af næringsstoffer og mod jorderosion fra marker. Derfor er enge, der pløjes med mere end 7 års mellemrum, også beskyttede, - selv om de både sprøjtes og gødskes. Sædvanlig drift kan dog altid fortsætte.

Hvis du er i tvivl om dit areal er beskyttet eng, skal du kontakte Naturområdet i Horsens Kommune, inden du iværksætter et indgreb.

Gode råd

Engen bevares bedst ved, at den græsses eller der slås hø. Kommunen formidler gerne kontakten mellem dyreholdere og jordejere. Det er bedst for naturværdierne, hvis engen hverken sprøjtes eller gødskes.

Hvis du har spørgsmål om græsning kan du kontakte:

Lene Thomsen, tlf. 7629 2508, e-mail: lt@horsens.dk

Frida Franko-Dossar, tlf. 7629 2511, e-mail: ffd@horsens.dk

Bente Andersen, tlf. 7629 2643, e-mail: teba@horsens.dk

Bettina Lerche, tlf. 7629 2509, e-mail: bel@horsens.dk

De største engarealer i Horsens Kommune findes i Store Hansted Ådal.


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk