Vis emner under Forside

Hvis du ønsker at ændre tilstanden af et beskyttet naturareal skal du forinden søge dispensation hos kommunen.

Hvis du er i tvivl om et planlagt indgreb kræver tilladelse er du altid velkommen til at kontakte kommunens Natur- og Vandløbsteam på telefonnummer 7629 2929.

En ansøgning skal forklare, hvilket indgreb du ønsker at foretage og være begrundet.

Der gives normalt kun dispensation til indgreb, hvis der er tale om særlige omstændigheder, hvis indgrebet er af naturmæssigt underordnet betydning, eller hvis indgrebet efter en samlet vurdering medfører en forøgelse af naturindholdet i området.

Der gives normalt ikke dispensation til indgreb, der er begrundet i landbrugsmæssige, økonomiske eller rekreative interesser.

Sagsgang

Når kommunen modtager en ansøgning, vil forvaltningen foretage den belysning og vurdering af ansøgningen, der er nødvendig før en afgørelse kan træffes. Hvis kommunen har behov for flere oplysninger vil ansøger blive kontaktet. Der kan normalt forventes en sagsbehandlingstid på 3-5 måneder.

Herefter træffer kommunen afgørelse om:

  • områdets naturstatus (begrundelse for, at området er omfattet af loven)
  • der kan gives dispensation til det ansøgte
  • der er betingelser, der skal opfyldes, hvis tilladelsen skal udnyttes.

Annoncering og klagemulighed

Afgørelser efter planloven annonceres på kommunens hjemmeside, på forsiden under "Planer og Høringer".

Afgørelser efter planloven og naturbeskyttelsesloven kan påklages til Naturklagenævnet i indtil 4 uger regnet fra annonceringsdatoen. En tilladelse eller dispensation kan først anvendes, når klagefristen er udløbet og såfremt den ikke er påklaget. En klage sendes til Horsens Kommune, der sender klagen videre til Naturklagenævnet.

Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med, at tilladelsen overholdes.


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk