Vis emner under Forside

Betingelser for at bruge ordningen:

Omlægning til økologisk svineproduktion er kun muligt på husdyrbrug, der efter anmeldelsen er under grænserne i § 12 i husdyrbrugloven.

Dyreholdets størrelse og sammensætning må ikke ændres.

Der er en række afstandskrav til naturområder med mindre antallet af DE som minimum halveres ved omlægningen (se ansøgningsskema)
 
Hvis der er arealer i fosforklasse 1-3, skal dyretrykket reduceres svarende til 0,6 DE/ha pr. planperiode.

Efter omlægningen skal hele husdyrproduktionen overholde beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i bilag 3, punkt B i godkendelsesbekendtgørelsen.

Det vil være muligt at etablere, udvide eller ændre på staldanlæg samt at anvende mobile hytter, hvis visse krav til udformning og placering opfyldes (se anmeldeskema).

Hvis man efterfølgende ønsker et anmeldt dyrehold omlagt til ikke-økologisk drift med mere end 15 dyreenheder, forudsætter denne ændring en tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrbrugloven.

Ansøgningsskema findes her

Ved brug af anmeldeskemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Det er dog frivilligt at bruge skemaet.


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk