Vis emner under Forside

Betingelser for at bruge ordningen:

Byggeriet skal være erhvervsmæssigt nødvendigt for bedriften.

Størrelsen af etableringen, udvidelsen eller ændringen må ikke overstige 3000 m2 eksklusiv vejarealer og kantbelægninger.

Byggeriet skal opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger på ejendommen

Siloen må ikke placeres indenfor 100/150 meter fra beboelse der er en del af samlet bebyggelse eller byzone, sommerhusområde, 75/100 meter fra nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt samt 50 meter fra åbne vandløb eller søer. 

Kanten på ensilagepladsens støttemure må ikke overføres mere en 3 meter over eksisterende terræn, medmindre ensilagepladsen helt omkranses af eksisterende bygninger.

Senest 31. december året efter etablering af ensilagepladsen skal der etableres afskærmende beplantning omkring pladsen. Der kan dog afviges fra dette krav i visse situationer

Ansøgningsskema findes her

Ved brug af anmeldeskemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Det er dog frivilligt at bruge skemaet.


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk