Vis emner under Forside

Kommunen giver vandindvindingstilladelse, samt tilladelse til etablering eller ændring af boringer og behandlingsanlæg til alle typer af vandforsyningsanlæg, inklusive anlæg til vanding af landbrugsafgrøder eller dambrugsdrift (Vandforsyningslovens § 22).

Ny boring

Ved ansøgning om ny boring foretages der sammen med ejer/brøndborer tilsyn og godkendelse af borested. Afstandskrav til forureningskilder, Natura 2000 (habitatområder) og områder jf. § 3 i Naturbeskyttelsesloven, herunder vandløb og søer vurderes, for at begrænse indvirkningspåvirkning af omgivelserne.

Der gives en foreløbig indvindingstilladelse til at udføre boringen. Herved undersøges muligheden for at indvinde den ønskede vandmængde, og om grundvandets kvalitet er egnet til det ønskede formål.

Herefter følger den endelige indvindingstilladelse, hvor indvindingsmængden og vilkårene for indvindingen fastsættes.

For at søge tilladelse til indvinding af grundvand til vanding, skal dette ske gennem Byg og Miljø (se link til højre).

Fornyet tilladelse

Ved ansøgning om fornyelse af eks. vandindvindingstilladelse foretages der sammen med ansøger en besigtigelse af boringen.

En tilladelse gives normalt for 15 år.

Afstand til Natura 2000 (habitatområder), og områder jf. § 3 i Naturbeskyttelsesloven, herunder vandløb og søer, vurderes for at begrænse indvirknings påvirkning af omgivelserne.

Ansøgning om fornyelse bør ske 6 måneder før udløb.

For at søge forlængelse eller ændring af tilladelse til indvinding af grundvand til vanding, skal dette ske gennem Byg & Miljø (se link til højre). 

Erstatningsboringer

Eksisterende boringer må ikke ændres, udbedres eller erstattes af nye boringer, uden det først er anmeldt til kommunen.

Erstatningsboringer må kun udføres, hvis en boring pludselig bryder sammen. Hvis der f.eks. ønskes en ny boring, fordi den eksisterende borings ydeevne er nedadgående, skal der søges om tilladelse på normal vis.

Erstatningsboringer skal placeres indenfor en afstand af 5 meter fra den boring, som skal erstattes. Anmeldelse om erstatningsboring skal indgives til kommunen, inden borearbejdet påbegyndes. Dette kan ikke ske gennem digitalløsning, men indsendes pr. brev/mail.

Fredningsbælte omkring boringer

I vandingstilladelser til erhvervsformål fastlægges et fredningsbælte med en radius på 5 meter omkring boringen. I fredningsbæltet må der ikke gødes eller bruges bekæmpelsesmidler. Opbevaring af bekæmpelsesmidler, herunder tømt emballage, samt andre stoffer der kan forurene grundvandet, er heller ikke tilladt.

Sløjfning af boringer og brønde

Etablering og sløjfning m.v. af boringer og brønde skal udføres af brøndborere uddannet i henhold til bekendtgørelse om uddannelse af personer der udfører boringer på land.

Kommunen kan påbyde sløjfning af overflødige boringer og brønde.

Annoncering

Forhøjelse af indvindingstilladelser samt nye indvindingstilladelser annonceres i Afgørelser Teknik og Miljø.

Afgørelser kan indenfor 4 uger påklages til Natur- og Miljøklagenævnet

 


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk