Vis emner under Forside

Horsens Kommunes administration af dyrehold er reguleret gennem følgende love og bekendtgørelser:

Bemærk:
Denne side er ikke opdateret i forhold til regelændringer der er kommet i løbet af 2016-2017.
Der henvises for erhvervsmæssige dyrehold til Miljøstyrelsens vejledning.

§ 10 tilladelse: http://www2.mst.dk/Wiki/Husdyrvejledning.Paragraf-10-tilladelse.ashx

Miljøgodkendelse: http://www2.mst.dk/Wiki/Husdyrvejledning.Milj%C3%B8godkendelse.ashx

Anmeldeordninger : http://www2.mst.dk/Wiki/Husdyrvejledning.Anmeldeordninger.ashx

 

Horsens Kommunes administration af ejendomme med dyrehold afhænger af dyreholdets størrelse, type og om det er erhvervsmæssigt eller ikke erhvervsmæssigt.

Ønsker du at etablere, ændre eller ophøre med husdyrproduktionen på et husdyrbrug, er der i nedenstående tekstafsnit med rødt angivet link til nogle anmeldeskemaer som kan anvendes.

Herunder er de regler der gælder for de forskellige kategorier af husdyrbrug beskrevet.

Erhvervsmæssigt dyrehold (husdyrbrug over 3 dyreenheder (DE))

Godkendelser og tilladelser reguleres af reglerne i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. Denne lov samler regler for miljøgodkendelse, VVM- og landzonetilladelse, der var gældende før 2007, i én samlet lov.

Derudover er der nogle generelle regler i Miljøbeskyttelsesloven for indretning og drift, som kommunen fører tilsyn med. Disse regler findes bl.a. i bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. (husdyrgødningsbekendtgørelsen) og derudover reguleres pelsdyrfarme af bekendtgørelse om pelsdyrfarme (pelsdyrbekendtgørelsen).

Der er forskellige krav til ansøgninger om etablering, udvidelser og ændringer på husdyrbruget afhængig af husdyrbrugets størrelse og type. For erhvervsmæssigt dyrehold drejer det sig om følgende grænser.

A. Landbrug større end 250 DE
B. Landbrug mellem 75-250 DE
C. Landbrug mellem 15-75 DE
D. Landbrug mellem 3-15 DE
E. Pelsdyrfarme over 3 DE
F. Hundehold med mere end 4 voksne hunde

I nedenstående er det gennemgået, hvordan man skal forholde sig, såfremt man som ejer eller driftsherre af et dyrehold ønsker, at foretage ændringer i dyreholdet.

Såfremt der samtidig skal ske ændringer af bygninger og anlæg, skal der foruden nedenstående ansøgning og sagsbehandling, også foretages en bygningsmæssig anmeldelse. Såfremt dette er tilfældet kontaktes kommunens byggesagsafdeling.

For husdyrbrug omfattet af Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug er der i loven indarbejdet en anmeldeordning, hvor visse ændringer på husdyrbruget er undtaget godkendelsespligt. Der kan læses mere om dette på denne hjemmeside under Anmeldeordning for husdyrbrug samt på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk under landbrug.

Såfremt den erhvervsmæssige husdyrproduktion, som kommunen har accepteret gennem en anmeldelse, tilladelse eller godkendelse til husdyrproduktionen ikke udnyttes, eller hvis husdyrproduktionen reduceres i forhold til det oplyste, eller helt ophører, skal kommunen orienteres. Ved ophør af produktionen kan følgende anmeldelsesblanket anvendes. Kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med husdyrbrug over 3 DE, og såfremt kommunen ikke orienteres om et eventuelt ophør, vil der fortsat blive udført tilsyn med husdyrproduktionen og opkrævet brugerbetaling for kommunens ydelser.

A. Landbrug større end 250 DE (§12)

Inden der foretages udvidelser eller ændringer på et husdyrbrug over 250 DE, skal Horsens Kommune orienteres og kommunen foretager en miljømæssig vurdering af, om dette udløser et krav om miljøgodkendelse efter § 12 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. Såfremt ændringen/udvidelsen er omfattet af godkendelsespligt, skal der indsendes en ansøgning til kommunen, hvorefter der udarbejdes en miljøgodkendelse eller meddeles et afslag. Kommunens godkendelse kan bl.a. medføre at der bliver stillet krav om miljøgodkendelse til driften af eventuelle aftalearealer (en § 16 arealgodkendelse).

Ansøgning om § 12 miljøgodkendelse skal indsendes til kommunen gennem www.husdyrgodkendelse.dk

Inden der meddeles en § 12 miljøgodkendelse, skal der foretages en forudgående offentlig annoncering af ansøgningen og der laves en 3-6 ugers høring af naboer og andre berørte. Eventuelle bemærkninger og konsekvenser af disse, skal efterfølgende indarbejdes i miljøgodkendelsen. Hvis kommunen efter en konkret vurdering beslutter at meddele en godkendelse, skal afgørelsen annonceres (sker i Horsens Posten og på kommunens hjemmeside), hvorefter det er muligt at klage til Natur- og Miljøklagenævnet over kommunens afgørelse.

B.Landbrug mellem 75 -250 DE (§ 11)

Inden der foretages udvidelser eller ændringer på et husdyrbrug mellem 75 DE -250 DE, skal Horsens Kommune orienteres og kommunen foretager en miljømæssig vurdering af om dette udløser et krav om miljøgodkendelse efter § 11 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. Såfremt ændringen/udvidelsen er omfattet af godkendelsespligt, skal der indsendes en ansøgning til kommunen, hvorefter der udarbejdes en miljøgodkendelse eller meddeles et afslag. Kommunens godkendelse kan bl.a. medføre at der bliver stillet krav om miljøgodkendelse til driften af eventuelle aftalearealer (en § 16 arealgodkendelse).

Ansøgninger om § 11 miljøgodkendelse skal indsendes til kommunen gennem www.husdyrgodkendelse.dk

Inden der meddeles en § 11 miljøgodkendelse, skal der foretages offentlige høringer og eventuelle bemærkninger og konsekvenser af disse, skal indarbejdes i miljøgodkendelsen. Hvis kommunen efter en konkret vurdering beslutter at meddele en godkendelse, skal afgørelsen annonceres (sker i Horsens Posten og på kommunens hjemmeside), hvorefter det er muligt at klage til Natur- og Miljøklagenævnet over kommunens afgørelse.

C. Landbrug mellem 15 - 75 DE

Inden der foretages udvidelser eller ændringer på et husdyrbrug mellem 15 DE -75 DE, skal Horsens Kommune orienteres, og kommunen foretager en miljømæssig vurdering af om dette udløser et krav om miljøtilladelse efter § 10 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug.
Såfremt ændringen/udvidelsen er omfattet af krav om en tilladelse, skal der indsendes en ansøgning til kommunen, hvorefter der udarbejdes en miljøtilladelse eller meddeles et afslag. Alternativt kan kommunen meddele at der skal ansøges om en § 11 godkendelse. Kommunens tilladelse kan bl.a. medføre at der bliver stillet krav om miljøgodkendelse til driften af eventuelle aftalearealer (en § 16 arealgodkendelse).

Ansøgninger om § 10 miljøtilladelse skal indsendes til kommunen via et tilladelsesskema. Ofte vil kommunen dog efterfølgende anmode om at få tilsendt miljømæssige beregninger, som kan foretages gennem www.husdyrgodkendelse.dk

Inden der meddeles en § 10 miljøtilladelse, skal der foretages en høring, og eventuelle bemærkninger og konsekvenser af disse, skal indarbejdes i miljøtilladelsen. Hvis kommunen efter en konkret vurdering beslutter, at meddele en tilladelse, skal afgørelsen annonceres (sker i Horsens Posten og på kommunens hjemmeside), hvorefter det i 4 uger er muligt at klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

D. Landbrug op til 15 DE

Inden der foretages udvidelser eller ændringer på et husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold op til 15 DE, skal Horsens Kommune orienteres gennem en anmeldelse, jf. reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Har kommunen ikke svaret inden 14 dage kan dyreholdet som udgangspunkt etableres uden videre. Bemærk dog at dette ikke gælder for pelsdyr. Det kan dog være en god ide at rette henvendelse til kommunen for at høre om anmeldelsen er modtaget, inden dyreholdet etableres, idet der kan være afstandskrav som skal overholdes.

Anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold op til 15 DE foretages på et anmeldeskema (pdf-udgave), som indsendes til kommunen. Kommunen sender herefter en kvitteringsskrivelse, hvorefter kommunen kontakte ansøger for evt. supplerende oplysninger, afhængig af anmeldelsen.

Inden der meddeles accept af ændringen bør kommunen evt. foretage en høring af naboer og andre berørte, og eventuelle bemærkninger og konsekvenser af disse, skal indarbejdes i kommunens acceptskrivelse.

E. Pelsdyrfarme over 3 DE

Pelsdyrfarme reguleres delvis efter regler fastsat i egen branchebekendtgørelse (pelsdyrbekendtgørelsen). Ændringer og udvidelser følger dog også reglerne i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. Grænserne for hvilken tilladelse/godkendelse der er behov for, er dog lavere for pelsdyrbrug end for øvrige husdyrbrug, således er der krav om tilladelse/godkendelse allerede ved en produktion svarende til 3 DE.

F. Hundehold med mere end 4 voksne hunde

Etablering, udvidelse og ændring af hundekenneler og andre hundehold, hundehandler og hundepensioner, herunder stalde og udendørs anlæg til hunde, skal mindst opfylde nedenstående afstande. Hvor overholdelse af afstandene ikke er mulig, kan kommunalbestyrelsen efter ansøgning meddele dispensation fra de stillede afstandskrav til mindre udvidelser og ændringer, men ikke til etablering

Hundekenneler og andre hundehold med 5 eller flere voksne hunde over 18 uger, samt hundehandler - til nabobeboelse mindst 100 m og til byzone samt lokalplanlagte områder i landzone 200 m.

Hundepensioner - til nabobeboelse mindst 200 m og til byzone samt lokalplanlagte områder i landzone 300 m.

Ikke erhvervsmæssigt dyrehold

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er i bekendtgørelsen defineret som f.eks:

  • 2 køer med tilhørende kalve eller 4 stykker andet kvæg
  • 4 heste med tilhørende føl
  • 2 søer med opfedning af maks. 5 slagtesvin
  • 10 får med lam eller 10 geder med kid
  • Hønsehold må højest bestå af 5 voksne fugle, herunder højest én udvokset hane. Desuden er det tilladt at have kyllinger i samme hønehold, dog højest 10 stk. En kylling er pr. definition en kylling indtil den har lagt æg første gang eller indtil 3-4 mdr. alderen. se også foreskrift om hønse- og andet fuglehold
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

Kvæg, svin, får, geder og heste er som udgangspunkt ikke tilladt i byzone, mens høns og hunde af ovennævnte størrelse ikke kræver forudgående tilladelse fra kommunen.

Et ikke erhvervsmæssigt dyrehold må ikke give anledning til gene ved omkringboende, og skal indrettes miljømæssigt forsvarligt.

Kommunen foretager ved henvendelse en konkret vurdering af dyreholdet, men som udgangspunkt er der ikke anmeldepligt i forhold til miljøreguleringsbekendtgørelsen. Der vil dog skulle søges om andre tilladelser f.eks. byggetilladelse eller dispensationer fra anden lovgivning.

Kommunen fører ikke aktivt tilsyn med dyrehold under 3 DE.

 


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk