Vis emner under Forside

Gælder husdyrbrug, som er tilladt eller godkendt efter §§ 10, 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller, som er godkendt eller tilladt efter §§ 16a og 16b i husdyrbrugloven.

Betingelser for at bruge ordningen.

 • Afprøvning kan kun finde sted, hvis:
  • Staldsystemer og dyretyper ikke ændres
  • Forurening fra husdyrbruget og de enkelte staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg ikke forventes at øges
 • For husdyrbrug godkendt efter §§ 10, 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug må:
  • Dyreholdets størrelse ikke øges
  • Den enkelte produktionsgren ikke øges
 • For husdyrbrug godkendt eller tilladt efter §§ 16a og 16b i husdyrbrugloven må:
  • Produktionsarealet ikke øges
  • Anvendelsen af produktionsarealet ikke ændres
 • Afprøvningen skal foregå mindst 100 m fra:
  • Nærmeste beboelsesejendom uden landbrugspligt i samlet bebyggelse i landzone, med anden ejer
  • Byzone, sommerhusområde og område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
  • Kategori 1-, 2-, og 3-natur samt andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder
 • Kræver afprøvningen nyt byggeri skal følgende betingelser være opfyldt
  • Byggeriet skal begrænses til det nødvendige og må samlet ikke overstige 250 m3 (undtagelse op til 500 m3)
  • Bygningen skal ligge i tilknytning til eksisterende bebyggelse
  • Eksisterende terræn må ikke ændres mere end +/- 1 m
  • Byggeriet skal fremstå:
   • I sædvanlige byggematerialer med jordfarvede, ikke-reflekterende overflader og bygningshøjden må højst være 5 m, dog ikke højere end nærmeste bygning, eller
   • I samme byggestil som eksisterende bygninger, hvortil der sker tilbygning eller ændring og ikke overstige bredde og højde på det eksisterende byggeri
  • Eksisterende stalde må ikke renoveres og staldsystemer må ikke ændres til et staldsystem med øget ammoniakemission
  • Ventilationsafkast må ikke afvige væsentligt i rumfang og højde i forhold til eksisterende afkast
 • Til anmeldelsen skal vedlægges en udtalelse fra Miljøstyrelsen, hvori den forventede effekt m.v. er vurderet
 • Afprøvningen skal være afsluttet senest 3 år efter, kommunalbestyrelsen har truffet afgørelsen
 • Byggeriet skal som udgangspunkt fjernes senest 3 måneder efter afprøvningen er afsluttet

For mere information herom, henvises til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

 


Indholdsansvarlig Eva Meyer Rokkjær, emro@horsens.dk