Vis emner under Forside

Begrebet "områdeklassificering" blev indført i jordforureningsloven med virkning fra den 1. januar 2008. Ejendomme der er omfattet af områdeklassificeringen er klassificeret som lettere forurenet og omfattet af anmeldepligt ved flytning af jord.

I mange byområder, typisk de ældre, er jorden lettere forurenet. Oftest er lettere jordforurening opstået gennem mange års påvirkning fra diffus forurening fra blandt andet bilers udstødning og industriens udledninger af røg og støv. Jorden vil typisk være lettere forurenet med tjærestoffer og tungmetaller.

Lettere forurenet jord skal ikke længere kortlægges på enkeltejendoms-niveau. Til gengæld er alle områder inden for byzonen pr. 1. januar 2008 som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet. Denne områdeklassificering omfatter således arealer der forventes at være lettere forurenet.

Matrikler der er områdeklassificerede er – såvel som matrikler der anvendes til offentlig vej og matrikler der er kortlagte i henhold til jordforureningsloven – omfattet af anmeldepligt ved flytning af jord. Den ansvarshavende for en anmeldepligtig jordflytning er forpligtet til at anmelde jordflytningen til kommunen. Læs mere om reglerne for jordflytning her: Flytning af jord.

Visse byzoneområder er udtaget af områdeklassificeringen i Horsens Kommune

På baggrund af nærmere undersøgelser har Horsens Kommune i 2009 udarbejdet et regulativ for områdeklassificering og jordflytning. I kraft af regulativet er større sammenhængende byzoneområder blevet udtaget af områdeklassificeringen. Disse udtagne delområder er altså ikke længere registreret som lettere forurenet. Dette betyder blandt andet at jordflytningsbekendtgørelsens krav om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med jordflytning er bortfaldet i disse udtagne områder.

Omvendt gælder det for nogle få sammenhængende arealer uden for byzonen, at de med regulativet nu er blevet omfattet af klassificeringen.

Læs Horsens Kommunes regulativ, som også omfatter bilag med oversigtskort over de klassificerede områder:
Regulativ for områdeklassificering og jordflytning.

Er din ejendom omfattet af områdeklassificeringen?

Du kan finde eventuelle forureningsoplysninger om din grund og i øvrigt se den nøjagtige udpegning af områder der er omfattet af områdeklassificeringen på Horsens Kommunes webkort.

Læs mere

Du finder megen mere information om områdeklassificering og lettere jordforurening – blandt andet vedrørende grænseværdier og lettere forurenet jord i forhold til sundheden –  i Miljøstyrelsens informationsmateriale om lettere forurenet jord.


 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk