Vis emner under Forside

En del jord i Horsens Kommune er forurenet. Derfor skal du som borger være opmærksom på at flytning af jord i mange tilfælde skal meldes til kommunen. Kommunen skal sikre at den forurenede jord ikke bliver flyttet hen hvor den kan være til skade for mennesker og natur. Det drejer sig først og fremmest om at sikre grundvandet og menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser.

Bemærk at kommunen som hovedregel har fire uger til at behandle din anmeldelse om jordflytning (ifølge Miljøministeriets jordflytningsbekendtgørelse). Dog bestræber vi os på at behandle anmeldelserne midst én gang ugentligt - med forbehold for ferie og sygdom.

Fire trin når du skal flytte jord: Tjek, kategorisér, anmeld, flyt

Hvordan du skal håndtere opgravet jord fra din ejendom afhænger af jordens forureningsgrad og af hvor stor en mængde jord det drejer sig om. Inden du flytter jord er der fire trin du altid skal overveje – hvad enten du eksempelvis vil grave ud til et mindre havebassin eller måske skal i gang med et større tilbygningsprojekt:

 1. Tjek hvilke regler der gælder for din ejendom
 2. Kategorisér jorden efter forureningsgrad og -type
 3. Anmeld jordflytningen hvis din ejendom er omfattet af reglerne om anmeldepligt
 4. Flyt jorden.

1. Tjek hvilke regler der gælder for din ejendom – har du pligt til at anmelde flytning af jord?

Dine pligter i forbindelse med flytning af jord afhænger af hvilke regler der gælder for den ejendom, du flytter jorden fra.

For at myndighederne kan holde styr på forurenet jord findes der en række regler, der gælder for området, herunder reglerne om anmeldelse om jordflytning. Ved jordflytning forstås at jorden flyttes fra en lokalitet til en anden.
Reglerne betyder, at du skal anmelde flytning af jord til kommunen hvis jordmængden udgør mere end 1 m³ ved følgende flytninger af jord:

 1. Flytning af jord, der er forurenet, bort fra den ejendom, hvor den er opgravet.
 2. Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet.
 3. Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet.
 4. Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej, hvor den er opgravet.
 5. Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet.
 6. Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord.

Reglerne gælder uanset om jorden er forurenet eller ej. Hvis du derimod flytter jord fra en ejendom eller et område, der ikke er omfattet af ovenstående liste, eller hvis jordmængden udgør mindre end 1 m³, er der ikke anmeldepligt.

For at finde ud af hvilke regler der gælder for din ejendom, kan du finde din adresse på Horsens Kommunes webkort. På kortet kan du se, om din ejendom er omfattet af områdeklassificeringen og/eller kortlagt som forurenet eller muligt forurenet . Hvis din ejendom er kortlagt kan du finde mere information og udskrive en såkaldt forureningsattest via regionens hjemmeside.

Jorden på din ejendom kan godt være forurenet selv om ejendommen ikke er kortlagt eller omfattet af områdeklassificering. I så tilfælde er der tale om en forurening, som kommunen og regionen ikke kender til. Du har pligt til at undersøge sagen nærmere, hvis du har mistanke om at den jord du vil flytte er forurenet.

Hvis du flytter mindre end 1 m³ jord

Hvis den samlede jordflytning udgør 1 m³ jord eller mindre, skal du ikke anmelde det til kommunen. Er der tale om ren jord eller jord fra et områdeklassificeret areal kan du uden videre flytte jorden og eksempelvis aflevere den på den kommunale genbrugsplads. Hvis jorden kommer fra en kortlagt ejendom skal du dog udfylde en anmeldelse med oplysning om dit navn samt adressen for hvor jorden kommer fra og aflevere anmeldelsen sammen med jorden på et godkendt modtageanlæg; eksempelvis den kommunale genbrugsplads.

2. Kategorisér jorden efter forureningsgrad og -type

Når du anmelder flytning af jord skal du på anmeldelsesskemaet anføre hvilken forureningskategori jorden tilhører. Formålet med at kategorisere jorden efter forureningsgrad og forureningstype er at finde ud af, hvilke modtageanlæg der kan modtage jorden.

I nogle tilfælde kræver en kategorisering at du får lavet analyser af jorden på et laboratorium. Analyseresultaterne herfra skal vedlægges anmeldelsen af jordflytningen. En del modtageanlæg tilbyder at analysere og kategorisere jorden for dig efter du har afleveret jorden. Hvis du har lavet aftale med modtageanlægget behøver du ikke lave analyser. Hvis ikke modtageanlægget kan lave analyserne, kan du kontakte et miljøteknisk firma.

3. Anmeld jordflytningen på www.jordweb.dk

Du har pligt til at anmelde flytning af mere end 1 m³ jord, hvis der er tale om en af de seks ovenstående typer af jordflytninger. Anmeldepligten gælder uanset om jorden er forurenet eller ej.

Hvis du skal have en transportør til at flytte jorden, anbefaler Horsens Kommune at du indgår aftale med en transportør der også vil stå for anmeldelse af jordflytningen.

Hvis du selv vil anmelde flytningen, gør du dette digitalt på www.jordweb.dk. Du skal tilmelde dig som ny anmelder på JordWeb, hvis ikke du allerede har et log-in. Vejledning til anmeldelsesskemaet og beskrivelse af anmeldelsesproceduren finder du både i form af en Quick-guide og en demonstration, der begge linkes til fra JordWebs forside.

4. Flyt jorden

Man skelner mellem normalflytning og straksflytning. Kategorierne har betydning for hvornår du må flytte jorden.

Du må flytte jorden straks efter kommunen har modtaget din anmeldelse hvis:

 • du flytter jorden til et godkendt modtageanlæg der må modtage den pågældende type jord, og jorden ikke kommer fra et kortlagt areal.
 • flytningen sker fra et kortlagt areal og kommunen på forhånd har godkendt en jordhåndteringsplan.
 • den samlede jordmængde udgør 1 m³ eller mindre. En så lille jordmængde kan afleveres på genbrugsstationen. For jord fra kortlagte arealer skal et anmeldeskema afleveres til modtageanlægget sammen med jorden.
 • der er tale om en akut opstået situation.

Ellers må du flytte den anmeldte mængde jord når du har modtaget en anvisning fra kommunen, eller fire uger efter kommunen har modtaget din anmeldelse.

Du markerer i din anmeldelse, hvorvidt der er tale om en normalflytning eller straksflytning.

For professionelle der arbejder med jord

Professionelle der arbejder med jord, eksempelvis transportører og entreprenører, skal også være opmærksomme på reglerne for jordflytning. Læs mere om, hvordan reglerne har indflydelse på dit job i forbindelse med jordflytning under Transportører og jordflytning.

Læs mere om de regler der gælder for området

Miljøstyrelsen har fået udarbejdet tre faktaark om flytning af jord. Disse faktaark opsummerer i kort form de væsentligste regler og de overvejelser man bør gøre sig i forbindelse med jordflytning.
Læs de tre faktaark.

Al flytning af jord er omfattet af Miljøministeriets Jordflytningsbekendtgørelse. I bekendtgørelsen kan du blandt andet læse om anmelderens, transportørens og modtagerens pligter og om udtagning af prøver.
Læs Jordflytningsbekendtgørelsen.

Jordflytningsbekendtgørelsen er udarbejdet på grundlag af Jordforureningsloven. Jordforureningsloven skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt.
Læs Jordforureningsloven.

Husk at anmelde din jordflytning


 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk