Vis emner under Forside

Her finder du korte beskrivelser af de områder, hvor det tidligere Vejle Amt og det nuværende Miljøcenter Århus har påbegyndt og/eller har afsluttet geologiske undersøgelser og kortlægninger af grundvandsforekomsterne i Horsens Kommune. Disse undersøgelser/kortlægninger er foretaget som en del af en indsatsplan til beskyttelse af grundvandet og dermed vores drikkevand.

Indtil 1. januar 2007 lå opgaven (indsatsplan) 100 % hos amtet, men efter 1. januar 2007 er opgaven delt op mellem 2 myndigheder nemlig staten og kommunen. Staten varetager opgaven vedrørende den geologiske kortlægning og kommunen udarbejder indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, driver et koordinationsforum (KOVA) og opkræver gebyrer.

Første fase i en indsatsplan er, at staten forestår en detaljeret kortlægning af grundvandet:

  • grundvandsdannelsen
  • grundvandsmagasinernes udstrækning
  • grundvandsmagasinernes sårbarhed (herunder udpegning af indsatsområder med hensyn til nitrat, som er områder hvor lerlaget over grundvandsmagasinet er tyndt eller helt mangler og hvor forurenet regnvand let når ned til grundvandet)
  • grundvandskvaliteten
  • udstrækningen af de enkelte vandværkers indvindingsoplande

Desuden skal staten forestå en detaljeret kortlægning af områdets arealanvendelse samt de mulige forureningstrusler indenfor området.


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk