Vis emner under Forside

Kommunen får mange henvendelser som angår røggener fra brændeovne. Nedenfor følger de mest almindelige spørgsmål og svar.

Jeg er generet af røg fra naboens brændeovn. Hvad skal jeg gøre?

Først og fremmest skal du prøve at finde en løsning på problemet sammen med den nabo hvis røg generer dig.

Det er en god ide at tage kontakt til naboen når røgen er slem – det er meget nemmere at anskueliggøre og skabe forståelse for problemet, hvis din nabo selv kommer ud og ser og lugter røgen fra sin skorsten. Da de færreste naboer er interesserede i bevidst at genere deres omgivelser, kan en venlig dialog forhåbentlig føre til en løsning uden kommunens indblanding.

Røggener fra en brændeovn kan skyldes flere forhold, herunder fyringsadfærd, anvendt brændsel, ovntype og skorsten. Du finder godt stof til en snak med din nabo på blandt andet disse sider:

Korrekt fyring
Retningslinjer
Miljøstyrelsens brandefyringsportal

Hvis din personlige henvendelse ikke giver noget resultat anbefaler vi at du får bestyrelsen i din grundejerforening til at tage kontakt.

Hvis de ovenstående forsøg glipper og det ikke er muligt at finde en løsning på røggenerne sammen med din nabo, kan du henvende dig til vores Serviceteam. Vi kan vurdere de faktiske forhold og træffe en afgørelse ud fra disse. Vi betragter dog kommunens indblanding i sådanne sager som sidste udvej, da denne indblanding ofte kan være med til at gøre naboskabet mere kompliceret. Hvis du vælger at klage til kommunen, vil vi altid bede dig skrive et par ord om hvilken kommunikation der forinden har været i sagen, da vi altid forventer at du som udgangspunkt selv har talt med den nabo, hvis røg generer dig. Du kan hente et klageskema til formålet her: Klageskema.

Hvad kan kommunen gøre i sager om røggener?

Hvis du ikke har kunnet løse røgproblemet sammen med den nabo, hvis brændeovn generer omgivelserne med røg, kan du udfylde et klageskema (se ovenfor) og henvende dig til kommunens miljøafdeling. Kommunen er den rette tilsynsmyndighed i sager om gener fra brænderøg.

Kommunen går først og fremmest ind og vurderer om der er tale om såkaldt ”væsentlig forurening”. Hvis vi skønner at forureningen er væsentlig kan vi med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 42 give påbud om at forureningen skal nedbringes. Herunder gælder også påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.

Kommunens muligheder for at give påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger er præciseret i Brændeovnsbekendtgørelsens § 11. Heri er blandt andet nævnt muligheden for at påbyde at skorstenen forhøjes, at brugen af fyringsanlægget indskrænkes og at brændslet opfylder bestemte krav.

Hvornår er en forurening ”væsentlig” – og hvornår er forholdet af underordnet betydning?

En brændeovn kan give anledning til væsentlig forurening af det lokale miljø i form af røg- og lugtgener. Forureningen afhænger af en række af forhold (læs nedenfor ”Hvorfor oser og lugter røgen?”) – og disse faktorer kan variere betydeligt fra sag til sag. Hvornår der er tale om en ”væsentlig forurening” afhænger derfor af en konkret vurdering i den enkelte sag. Det er kommunen der foretager denne vurdering.
Når kommunens miljøafdeling skal vurdere en konkret forurening, gennemfører vi som udgangspunkt et tilsyn på stedet og bedømmer om røgen kan forlade skorstenen uden synligt eller lugtende røgnedslag hos naboer. Hvis dette ikke er tilfældet kan der være grundlag for at meddele påbud efter Miljøbeskyttelsesloven § 42.
Kommunens vurdering i den enkelte sag vil ofte ske i samarbejde med skorstensfejeren og tage udgangspunkt i information om korrekt fyring.

En speciel følsomhed hos en nabo kan ikke i sig selv begrunde indgreb over for en brændeovn, der i øvrigt ikke giver anledning til synligt eller lugtende røgnedslag. Tilsvarende griber kommunen heller ikke ind over for virksomheder, der overholder vejledende grænseværdier, selv om en nabo til virksomheden har en usædvanlig følsomhed over for eksempelvis støj eller anden form for forurening.

I tilfælde hvor en klage over røggener eksempelvis skyldes en speciel følsomhed hos en nabo og altså ikke bunder i en ”væsentlig forurening” har kommunen hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 85 til at afvise at behandle klagen. Kommunen kan på baggrund af § 85 undlade at behandle forhold som den anser for at være af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen.

Hvorfor oser og lugter røgen?

En brændeovn kan give anledning til røg- og lugtgener i nabolaget. Denne form for forurening afhænger af en række af forhold, herunder brændsel, fyringsmåde, brændeovn eller brændefyr, skorsten og dennes højde og placering, afstand til nabobygninger, højde og placering af nabobygninger, terrænforhold, vindforhold og lignende.

Der kan derfor være én eller flere årsager til at man oplever problemer.

Du kan læse om:

Korrekt fyring
Retningslinjer i henhold til Brændeovnsbekendtgørelsen
Bygningsreglementets bestemmelser og vejledning vedrørende skorstene


 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk