Vis emner under Forside

Afbrænding er som udgangspunkt forbudt i Horsens Kommune.

De nærmere regler findes i bekendtgørelse nr. 1459 af 7. december 2015 om forbud mod markafbrænding af halm m.v. (Halmbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. (Afbrændingsbekendtgørelsen) samt bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald (Affaldsbekendtgørelsen).

Der er dog visse undtagelser for ovenstående forbud:

Udendørs grill

Mindre griller, hvor der anvendes trækul, briketter eller lignende må anvendes på altan, i en carport, under en overdækning eller lignende, såfremt overdækningen har mindst én åben langside. Optændingsvæske må kun benyttes, såfremt grillen er kold. Der må ikke anvendes optændingsvæske til optænding af griller på altaner, i carporte og under overdækninger og lignende. Læs mere om retningslinjer for brug af grill på Service- og Beredskab, Brandvæsnet, Horsens kommune

Lejrbål og bålfade

Du må gerne afbrænde rent, tørt træ på en særligt indrettet bålplads når der skal hygges i haven og eksempelvis laves snobrød. Dette er tilladt året rundt i såvel by- som landzonen. Der er i det tilladte omfang tale om et lille bål, som netop ikke har til formål at brænde haveaffald af.
Afbrænding af bål, herunder bål i bålfade, af rent tørt træ, træbriketter mv. som ikke er affald (”hyggebål”,” spejderbål”,mv.) skal finde sted i overensstemmelse med forsigtighedsbestemmelserne (se afsnit nederst på denne side) og i forsvarlig afstand fra brandbare genstande og brændbare oplag.
Afbrænding af bål, herunder bål i bålfade, må som udgangspunkt ikke finde sted i en carport, under overdækninger eller lignende, medmindre bygningen er fremstillet med henblik herpå.

Haveaffald

Nedenstående regler for afbrænding af haveaffald gælder for privatpersoner.
Haveaffald er jf. § 23 i Horsens kommunes Regulativ for husholdningsaffald
defineret som planter og plantedele, herunder grene fra træbeskæring og nedfalden frugt, fra private haver. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er tilladt at afbrænde andre former for affald i private haver.

Inden for byzonen samt i sommerhus- og kolonihavehusområder er det ikke tilladt at afbrænde haveaffald. Det er dog tilladt at afbrænde haveaffald Sankt Hans aften i både by- og landzonen samt i ovenstående områder. Oplag til Sankt Hans-blusset må tidligst påbegyndes 3 uger inden afbrændingen af hensyn til dyr, der kunne søge ly i det indsamlede. Det er ikke tilladt at brænde af til f.eks. Valborgsaften og lignende - med mindre der er tale om lejrbål og bålfade.

I perioden fra den 1. december til 1. marts er det i landzonen tilladt at afbrænde mindre mængder haveaffald (200 l svarende til 0,2m3).
Ved afbrænding skal følgende foranstaltninger overholdes:
• Bål skal holdes under konstant opsyn.
• Forsigtighedsbestemmelserne (se afsnit nederst på denne side) skal overholdes.
• Dyrelivet skal skånes ved, at der ikke findes bo i affald på bålpladsen.

Der henvises i øvrigt til Afbrændingsbekendtgørelsen, Affaldsbekendtgørelsen og Horsens kommunes Regulativ for husholdningsaffald.

Læs mere om afstandskrav til bygninger og lignende på Service- og Beredskab, Brandvæsnet, Horsens kommune

I stedet for at afbrænde kan du kompostere haveaffaldet hjemme i din have. Læs mere her om hvordan. Eller du kan køre det til Kompostpladsen i Horsens eller aflevere det til Brædstrup eller Vedslet Genbrugsplads.

Markafbrænding af halm

Der er generelt forbud mod afbrænding af halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder på marker eller uopdyrkede arealer.

Forbuddet gælder dog ikke for:
• Flammebehandling af ukrudt.
• Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år.
• Halm der har været anvendt til overdækning og lignende.
• Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer.
• Våde halmballer
(Vagtcentralen, Service- og Beredskab, Brandvæsnet, Horsens skal orienteres).
• Øer i kommunen, som ikke har bro eller dæmning til fastlandet.


Ved afbrænding skal følgende foranstaltninger overholdes:
• Forsigtighedsbestemmelserne (se afsnit nederst på denne side) skal overholdes.
• Afbrænding skal påbegyndes imod vindens retning.
• Der skal udføres et 10 m bredt brandbælte, der skal være renset for halm mv. Såfremt det rensede brandbælte indeholder letantændelig vegetation, skal dette pløjes eller harves. Hvis afbrændingsstedet grænser op til en græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark, kan etablering af brandbælte undlades.

Der henvises i øvrigt til Halmbekendtgørelsen og Afbrændingsbekendtgørelsen.

Hugstaffald, kvas og lignende fra skovbrug

Det er tilladt for skovbrug at afbrænde træstød og hugstaffald i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde, når det sker som en integreret del af den almindelige skovdrift.
Forsigtighedsbestemmelserne (se afsnit nederst på denne side) skal være overholdt.

Der henvises i øvrigt til Afbrændingsbekendtgørelsen og Affaldsbekendtgørelsen.

Siv, rør og lyng

Afbrænding kræver tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Ansøgning sendes til Horsens Kommune, Natur og Miljø, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens, naturogmiljoe@horsens.dk.

Der henvises i øvrigt til Afbrændingsbekendtgørelsen.

Haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald

Det er ikke tilladt at afbrænde kvas, haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald af i forbindelse med aktiviteter på gartnerier, naturplejeaktiviteter, udtynding af læhegn og lignende, da dette anses for at være en brugbar biologisk ressource, der egner sig til enten kompostering eller afbrænding i egnet træ-/halmfyr med energiudnyttelse.

Grene og kviste fra f.eks. naturplejeaktiviteter skal derfor så vidt muligt blive liggende, flises, komposteres på ejendommen eller køres væk til nærmeste modtageanlæg for komposterbart affald, eller eventuelt til nærmeste genbrugsplads.

Forsigtighedsbestemmelser

• Afbrænding skal ske kontrolleret og under passende opsyn. Tilsynspligten gælder indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke efterfølgende er fare for, at der opstår brand.
• Have slukningsredskaber (f.eks. haveslange) tilgængelige allerede inden afbrændingen påbegyndes.
• Der må ikke afbrændes ved hård vind (vindhastighed 10.8 – 13,8 m/s) eller derover. Såfremt vinden under afbrændingen ændrer retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandspredning eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røg, gløder eller aske, skal slukning straks påbegyndes.
• Afbrændingen må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne.
• Hvis ilden løber fra dig, skal du straks ringe 112.

Der henvises i øvrigt til Afbrændingsbekendtgørelsen.

Røgen må ikke genere naboerne

Som nævnt ovenfor må afbrændingen ikke være til væsentlig gene for omgivelserne. Hvis din afbrænding oser meget og generer omgivelserne skal du slukke ilden.

Er du selv væsentligt generet af din nabos afbrænding opfordrer vi dig - som i alle andre gene-sager - til at tage kontakt til naboen og gøre opmærksom på at røgen generer. Det kan være en fordel at henvise til ovenstående retningslinjer hvis dialogen er svær og ikke umiddelbart fører til nogen overensstemmelse.

Hvis der er tale om en væsentlig - og måske gentagen - gene, og egen dialog med naboen ikke fører til nogen løsning, har du mulighed for at kontakte kommunens Serviceteam på tlf. 76292516, 76292644 eller 76292568. Vi kan vurdere de faktiske forhold og træffe en afgørelse ud fra disse. Vi betragter dog kommunens indblanding i sådanne sager som sidste udvej, da denne indblanding ofte kan være med til at gøre naboskabet mere kompliceret.

Hvis du vælger at klage til kommunen, vil vi altid bede dig skrive et par ord om hvilken kommunikation der forinden har været i sagen, da vi altid forventer at du som udgangspunkt selv har talt med den nabo, hvis røg generer dig.

Du kan hente et klageskema til formålet her: Klageskema.


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk