Vis emner under Forside
Rødhimmel

Horsens Kommune fører tilsyn med de kommunale tilbud på det sociale område og med private botilbud for voksne. Ansvaret for og kompetencen til at føre tilsyn er i Horsens Kommune placeret i Handicap og Ældrerådgivningen og i Administrationsafdelingen i Forvaltningen for Velfærd og Sundhed.


Formålet med tilsyn er

at påse, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet
at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde
at forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer

Overordnede principper

Velfærds- og Sundhedsudvalget har besluttet, at tilsynet skal baseres på følgende overordnede principper:

Kontrolaspektet – der skal sikre, at tilbuddets eller institutionens tilbud mht. målgruppe, indsats, ledelse og økonomi er i overensstemmelse med det grundlag, byrådet har vedtaget

Kvalitetssikringsaspektet – der skal sikre gode standarder i tilbuddets eller institutionens ydelser og opgaveløsning.

Udviklingsaspektet – der skal bidrage til løbende udvikling af tilbuddets eller institutionens rammer og ydelser i takt med brugernes behov, herunder sikre metode-personale- og organisationsudvikling. Heri ligger en tilkendegivelse af, at såvel kontrolaspektet som udviklingsaspektet indgår som elementer i tilsynsopgaven. Det vil sige, at kontrol og vurdering af i hvilken grad leverede ydelser og faktisk indsats lever op til gældende lov, mål og retningslinjer udgør et væsentligt element i tilsynsopgaven. Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling med henblik på at fastholde eller forbedre en given indsats indgår samtidig som et vigtigt aspekt i forbindelse med varetagelse af tilsynsfunktionen.

Procedurer

Der er udarbejdet faste procedure for udførelse af det driftsorienterede tilsyn, de tager udgangspunkt i ”Retningslinjer for udførelse af tilsyn på det sociale område for voksne i Horsens Kommune” af 24. nov. 2014 (sagsnr. 27.12.16-A26-1-14). Og beskriver hvordan Horsens Kommune udfører det driftsorienteret tilsyn med kommunale og private tilbud til voksne med betydelige funktionsnedsættelser (jf. SEL § 148).

Tilsynet udføres af konsulenter fra Velfærd og Sundhedsstaben, og der kan trækkes på andre relevante kompetencer ad hoc. Politikere kan vælge at deltage.

Tilsynet tager udgangspunkt i indhentede oplysninger fra tilbuddets leder, Tilbudsportalen, tilbuddenes hjemmeside, eventuelle registreringer om magtanvendelse og borgerhenvendelser. Dialog og nærvær er omdrejningspunktet for alle tilsynsbesøg.

Retsgrundlag

Ifølge retssikkerhedslovens § 16 har kommunen pligt til at føre tilsyn med hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Kommunen skal efter Serviceloven § 148a føre et driftsorienteret tilsyn med tilbud, som ikke er omfattet af Lov om socialtilsyn. Herudover er kommunen forpligtet til efter servicelovens § 151 at føre tilsyn med de kommunale opgaver efter servicelovens § 83 og § 86.

Tilbudsportalen

Det enkelte tilbud er ansvarlig for at opdatere oplysningerne på Tilbudsportalen så de er tidssvarende og korrekte. Administration og Sekretariatsbetjening, Velfærds- og Sundhedsstaben er tovholder på den administrative godkendelse af tilbuddenes løbende opdateringer til Tilbudsportalen.

Som en integreret del af det driftsorienterede tilsynet, udfører Velfærds- og Sundhedsstaben tilsyn med oplysningerne på Tilbudsportalen. 

Afrapportering til Velfærds- og Sundhedsudvalget

Der sker en årlig afrapportering til Velfærds- og Sundhedsudvalget vedrørende tilstanden på de pågældende sociale tilbud og institutioner.

 

Offentliggørelse af tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter er som udgangspunkt offentligt tilgængelige og bliver offentliggjort på Horsens kommunes hjemmeside, og Tilbudsportalen, for at sikre åbenhed og gennemsigtighed i tilsynet.

 

 
Indholdsansvarlig Mette Møller Johannesen, mmjo@horsens.dk