Vis emner under Forside

Driftsudgifter, som følge af bevilling af handicapbil, hører ind under økonomisk støtte til merudgifter.

Økonomisk støtte til merudgifter er:

Støtte til nødvendige udgifter ved den daglige livsførelse, som kan tilskrives et varigt nedsat funktionsniveau. Eksempelvis udgifter til kost- og diætpræparater, medicin, befordring og beklædning. Med varigt nedsat funktionsniveau menes: En langvarig lidelse hvis konsekvenser er af indgribende karakter i din daglige tilværelse, og som ofte medfører behov for væsentlige hjælpeforanstaltninger.

Du kan søge om støtte til merudgifter hvis:

  • Du har en merudgift til din daglige livsførelse, som er en følge af din varigt nedsatte funktionsevne
  • Din merudgift udgør mindst 6.000 kroner pr. år eller 500 kr. om måneden
  • Du er mellem 18 år og pensionsalderen, eller du har opsat udbetalingen af din folkepension efter § 15a i lov om social pension.

Undtagelse: Hvis du modtager førtidspension, tilkendt indtil 1. januar 2003, kan du ikke få økonomisk støtte til merudgifter, medmindre du også har fået bevilliget borgerstyret personlig assistance (BPA).

Vurdering af merudgifter:
Dit behov vurderes i forhold til ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation. Der skal være tale om udgifter, som du ikke ville have haft, hvis ikke det var for den nedsatte funktionsevne. 

Det er en betingelse, at udgifterne ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i Serviceloven. Dine indtægter har ikke betydning for tildelingen. Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned.

 


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Indholdsansvarlig Mette Møller Johannesen, mmjo@horsens.dk