Vis emner under Forside

I overgangen fra ung til voksen er der rent lovgivningsmæssigt mange ting, som ændrer sig, og mange spørgsmål som du og dine forældre skal tage stilling til. Overgangen kan give anledning til problemer, fordi mange forskellige love, som administreres af forskellige instanser, er i spil.

Din sagsbehandler hos Horsens Kommune vil gerne hjælpe dig og dine forældre til at overgangen bliver så god og sammenhængende som muligt.

Fra baby, til barn, til voksen, til gammel kvinde.                    Fra baby, til barn, til voksen, til gammel mand.

Forberedelse i god tid

Når du er fyldt 17 år gør Horsens Kommune følgende:
 • Der indhentes samtykke fra dine forældre til at der kan holdes tværfaglige møder hvor din sag drøftes. 
 • Familieafdelingen, Ungeenheden, Handicap- og Ældrerådgivningen og UU-Vejledning drøfter din fremtid i forhold til eksempelvis uddannelse, arbejde og forsørgelse, bostøtte, bolig og botilbud, hjælpemidler, personlig og praktisk støtte, handicapbil. 
 • Familieafdelingen inviterer dig og dine forældre, samt andre relevante parter til et møde. På mødet taler vi om, hvilken støtte du forventes at få brug for, og hvordan det kommer til at foregå.

Når du fylder 18 år

Når du fylder 18 år er der en række forhold, som ophører eller ændres. Eksempelvis:
 • Kommunen involverer ikke længere automatisk dine forældre i din sag. Hvis du ønsker at de skal involveres, skal du give dem en skriftlig fuldmagt til det.
 • Du får en ny sagsbehandler, og vil ofte have mere end én sagsbehandler. 
 • Dine forældre får ikke længere økonomisk støtte og hjælp.
 • Der er nye regler, der kun gælder for dig, og ikke dine forældre.
 • Kan du ikke træffe beslutninger om personlige og økonomiske forhold på grund af betydelig nedsat funktionsevne, skal kommunen og/eller dine forældre sørge for, at dine interesser bliver varetaget eller finde en værge til dig. 

Som forældre til en snart myndig

Som forælder til en ung skal du/I være opmærksom på:
 • At vurdering og bevilling af støtte til søn/datter på en række områder sker efter andre regler, når han/hun fylder 18 år. 
 • Indtil nu har fokus ved vurdring af støttebehov, foranstaltninger med mere, været på jer som familie. Men når den unge fylder 18 år, flytter det fokus sig. Jeres barn er myndigt og ikke længere omfattet af jeres forsørgelsespligt. Derfor skal kommunen fokusere på den unges forhold og behov, og ikke længere på familiens samlede situation. 
 • Kommunen vil fra det 18. år som udgangspunkt henvende sig til den unge, medmindre:
  • Jeres søn/datter ønsker jeres fortsatte medvirken og giver jer en skriftlig fuldmagt til at medvirke.
  • Jeres søn/datter har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Så skal kommunen påse, om I eller andre pårørende kan varetage den unges interesser. Kommune skal også være opmærksom på, om der er behov for at beskikke en værge til den unge. 
 • Ydelser til merudgifter ophører ved det fyldte 18. år, også eventuelle merudgifter der kan være bevilliget i forbindelse med støtte til bolig og bil. Støtte efter disse merudgifter skal nu søges bevilget efter voksenbestemmelsen. 
Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste bortfalder, når jeres søn/datter fylder 18 år. 
Anbringelse i plejefamilie eller aflastningsfamilie vil som udgangspunkt slutte ved det fyldte 18. år eller når der er fundet et andet bostøttetilbud til jeres søn/datter. 

For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Indholdsansvarlig Mette Møller Johannesen, mmjo@horsens.dk