Vis emner under Forside
Vandforsyningsplan 2016-2024 beskriver hvor drikkevandet indvindes i kommunen og hvilke vandforsyninger, der leverer vandet, samt hvordan vi fortsat sikrer god og stabil drikkevandsforsyning i kommunen. Vandforsyningsplanen er udarbejdet i henhold til § 14 i bekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015 om vandforsyning og endeligt vedtaget den 25. oktober 2016.

Vandforsyningen i Horsens Kommune er baseret på en decentral forsynings- og indvindings-struktur med 44 almene vandværksanlæg, der forsyner borgere i byerne og de mindre bysamfund.
 

 

 

På kortet ovenfor er det muligt at finde forskellige lag vedrørende vandforsyning ved at klikke på lag-ikonet. Der kan endvidere zoomes ind og ud

samt forstørre kortet til hele skærmen.
I landområderne forsynes omkring 1000 ejendomme fra egne indvindingsanlæg med 1 op til 9 forbrugere.

Vandforsyningsplanen er udarbejdet på grundlag af tilgængelige data og oplysninger fra tilsyn hos vandværkerne. Der er desuden afholdt møder med alle vandværker, hvor der er taget beslutninger om forsyningssikkerhed, forsyningsgrupper, vandværkskategorier og fremtidig forsyningsstruktur. I fremtiden lægges op til et tættere samarbejde mellem vandværkerne.

Med plandelen fastlægger Horsens Kommune de politiske målsætninger for den fremtidige vandforsyningsstruktur, som er:

1. Borgere og virksomheder skal kunne forsynes med drikkevand baseret på rent og velbeskyttet grundvand.
2. Vandforsyningen i kommunen baseres på en decentral indvindings- og forsyningsstruktur. Horsens Kommune vil tilstræbe at sprede indvindingen ved, at der etableres flere boringer samt at reducere indvinding fra den enkelte boring så meget som muligt.
3. Vandforsyningen i kommunen skal ske fra vandværker, der har god tilstand, og som kan levere en stabil og tilstrækkelig drikkevandsforsyning til de tilsluttede husstande og virksomheder.
4. Borgerne skal med størst mulig forsyningssikkerhed sikres drikkevand, der overholder kravene til drikkevandskvalitet.
5. Enkeltindvindere inden for et alment vandværks naturlige forsyningsområde, skal have mulighed for at blive tilsluttet vandværket på rimelige vilkår.
6. Vandindvindingen skal i videst muligt omfang tage hensyn til natur- og vandområder.

Vandforsyningsplan 2016-2024 er vurderet i forhold til lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015 om miljøvurdering af planer og programmer, samt om lovbekendtgørelse nr. 188 af 26. februar 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Vandforsyningsplan 2016-2024.

Ved behov for yderligere data findes link til Webkort her

Link til vejledning om anskaffelse af frie grunddata se herIndholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk