Vis emner under Forside

Nedenfor kan du finde mere information om de forskellige renseløsninger samt en masse nyttige links. Du kan også se vores informations folder om påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, her i kan du finde mange nyttige oplysninger om det at få et påbud, og om de forskellige renseløsninger.

Informations folder: Spildevand i det åbne land

Hjemmesiden www.kloakviden.dk indeholder generel information om kloakering og spildevandsrensning i det åbne land, samt relevante love og bekendtgørelser. Derudover findes der en ordbog med definitioner på hjemmesiden.

Nedsivningsanlæg

Opfylder renseklasse O, SO, OP, SOP
Et nedsivningsanlæg består oftest af 2-3 strenge, som lægges i en grøft ca. 60 cm under jordoverfladen. Spildevandet ledes gennem strengene og siver ned gennem jorden, og renses inden det når grundvandet.

Jorden skal være egnet til nedsivning, dvs. ikke for stenet eller for leret. Jordens egnethed til nedsivning testes inden etablering, ved at kloakmesteren udtager jordprøver, som sendes til analyse på et godkendt (akkrediteret) laboratorium.

Mere information om nedsivningsanlæg kan findes i Vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE
I tilfælde med leret jord kan der være mulighed for at etablere et nedsivningsanlæg som sandmile (ofte også omtalt som et hævet nedsivningsanlæg). Se mere om denne anlægstype under afsnittet nedsivningsanlæg som sandmile.

Nedsivningsanlæg som sandmile

(ved lerjord, eller høj grundvandsstand, hvor det hæves i en mile). Kaldes ofte et hævet nedsivningsanlæg.
Opfylder renseklasse O, OP, SO, SOP
Hvor det ikke er muligt at etablere et almindeligt nedsivningsanlæg på grund af for leret jordbundsforhold eller for højt grundvandsstand kan der etableres et nedsivningsanlæg som sandmile (også kaldet hævet nedsivningsanlæg).

Anlægget er en kombination af et biologisk sandfilter og et nedsivningsanlæg, idet renseprocessen forgår som i et biologisk sandfilter; men uden membran, så det rensede spildevand nedsiver. Jordens infiltrationsevne skal være mindst 0,4 liter pr. m2 pr. time.

Nedsivningen af det rensede spildevand i lerjord kræver, at de revner og sprækker, som dyr, planter og skiftende temperaturer har skabt i jorden udnyttes. Disse revner og sprækker forekommer i de øverste jordlag. Et nedsivningsanlæg som sandmile anlægges typisk ovenpå jorden efter at 20-40 cm muld er fjernet, men anlægget kan også nedgraves, hvis der ikke er problemer med høj grundvandsstand. Materialet i sandfilteret skal svare til det, der er i et biologisk sandfilter (svare til jordtype A), og skal være 80 cm tykt. Filteret dækkes af sand og muld.

Der er ikke udarbejdet en officiel vejledning til etablering af et nedsivningsanlæg som sandmile . Mere information om hævet nedsivningsanlæg kan derfor findes i en artikel fra fagbladet Stads- og havneingeniøren (3/2000) af agronom Keld Schrøder-Thomsen: Nedsivning af husspildevand på lerholdig jord

Beplantede filteranlæg

Opfylder renseklasse O og SO, når det etableres almindeligt
Opfylder renseklasse O, OP, SO, SOP, når det etableres med nedsivning i faskine
Det beplantede filteranlæg er et lukket anlæg med afløb. I et beplantet filteranlæg udledes spildevand ved overfladen og siver lodret ned gennem filterlaget, som er opbygget af et 1 meter tykt lag enskornet sand. Anlægget er beplantet med f.eks. tagrør. Det er mikroorganismer på planterødder og sandkorn, der omsætter spildevandets nedbrydelige stoffer.

Fra et beplantet filteranlæg recirkuleres en del af det rensede spildevand inden det udledes til dræn. vandløb eller sø. Det er en fordel, at filteranlægget placeres højt i terrænet, da det letter recirkuleringen.

Det beplantede filteranlæg skal placeres, så der ikke opstår gener, eksempelvis i form af lugt for omkringboende. Anlægget skal placeres frit og med god afstand til eksisterende bevoksning, helst over 5 meter. Arealkravet er mindre end til et biologisk sandfilter eller et pileanlæg.

Mere information om beplantede filteranlæg kan findes i vejledningen Beplantet filteranlæg op til 30 PE samt på www.beplantet-filter.dk eller www.new-line.dk

NATURrenanlæg

Opfylder renseklasse O og SO, når det etableres almindeligt
Opfylder renseklasse O, OP, SO, SOP, når det etableres med Filtralite-materialet
Opfylder renseklasse O, OP, SO, SOP, når det etableres med nedsivning i faskine
I et NATURrenanlæg etableres rensedelen, som en dome med biofilter. Spildevandet fordeles via en dyse over et biofilter, hvis det er et anlæg med fosforrensning gennemløber spildevandet efter domen og biofiltret, endnu et filter bestående af en bestemt type filtermateriale kaldet Filtralite. Der bør fra anlægget være mindst 3 meter til træer.

Når anlægget etableres almindeligt har domen med biofilter tæt membran og filterbrønden er ligeledes vandtæt, således at det rensede spildevand udledes til dræn, vandløb eller sø.

Når anlægget etableres med nedsivning i faskine har domen med biofilter tæt membran og filterbrønden er ligeledes vandtæt, men det rensede spildevand nedsives gennem en faskine.

Når anlægget etableres med fosforrensning, dvs. med Filtralite-materialet har domen med biofilter tæt membran, filterbrønden er vandtæt og bassinet med sand og Filtralite-materialet er også vandtæt, hvorefter det rensede spildevand udledes til dræn, vandløb eller sø. Der skal etableres en målebrønd forinden udløbet.

Mere information om NATURren kan findes i firmavejledning for almindelig etablering af NATURrenanlæg, således at anlæg bygget efter denne vejledning opfylder renseklasse O og SO. En firmavejledning for etablering af NATURrenanlæg med fosforrensning skulle være på vej. Og der kan findes mere information på www.nyrupplast.dk , under produktbrochurer.

Pileanlæg

Opfylder renseklasse O, OP, SO, SOP

Et lukket pileanlæg er et lukket bassin, hvori der er plantet piletræer. Anlægget fungerer ved, at spildevandet optages i træerne, og fordamper fra bladene på piletræerne. Anlægget placeres frit for at øge sol og vindpåvirkningen. Anlægget bør ikke placeres i en lavning, da det vil øge vandtilstrømning fra de omliggende arealer, og kan forlænge frostperioden. Der er ikke afledning fra anlægget. Pileanlæg dimensioneres efter boligens vandforbrug. Pileanlæg kræver et forholdsvist stort areal/volumen, da der i vinterperioden ikke fjernes spildevand, og det derfor skal rummes i anlægget sammen med den nedbør, der falder på pileanlægget. Anlægget skal have høstet en tredjedel pil hvert år, og der skal de første år luges mellem træerne.

Mere information om pileanlæg kan findes i Retningslinjer for etablering af pileanlæg op til 30 PE  og på hjemmesiden www.pilerensning.dk

Biologisk sandfilteranlæg

Opfylder renseklasse O og SO
Et biologisk sandfilteranlæg er et lukket bassin, hvor spildevandet siver ned gennem et sandlag og opsamles i bunden, hvorefter det afledes til dræn, vandløb eller sø.

Mere information om biologisk sandfilteranlæg kan findes i vejledningen Biologiske sandfiltre op til 30 PE.

Minirenseanlæg

Et minirenseanlæg er et anlæg, hvor spildevandet behandles i nedgravede tanke eller en tank med flere kamre. Der er afløb fra anlægget til dræn, vandløb eller sø.

Læs om minibiologiske renseanlæg på følgende hjemmesider: www.kwhpipe.dk, www.biokube.dk, www.new-line.dk og www.watersystems.dk.

Samletank

opfylder renseklasse O, OP, SO, SOP
En samletank er en tank, hvori alt spildevandet opsamles. Tanken skal tømmes, og spildevandet skal behandles på et kommunalt renseanlæg. Samletanke er normalt ikke anvendelige ved helårsbeboelser, men ses enkelte steder ved fritidshuse og andre steder, hvor der er begrænsede mængder spildevand.

Retningslinjer ved etablering af nedsivningsanlæg

Der skal i henhold til Vejledning nr. 2 fra Miljøstyrelsen – ”Nedsivningsanlæg op til 30 PE”, udføres forundersøgelser vedrørende pejling af grundvandsstand og undersøgelse af jordbundsforhold, inden en ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg kan færdigbehandles. Forundersøgelserne skal sikre, at anlægget ikke etableres et sted, hvor det vil kunne slamme til og miste renseevnen som følge af for høj grundvandsstand eller for finkornet jordbund:

Pejling

Nedsivningsanlæg skal så vidt muligt placeres 2,5 meter og mindst 1 meter over højeste grundvandsstand. Grundvandstanden er normalt højest i perioden februar – april.

Grundvandsstanden skal derfor pejles med et pejlerør, som skal være permanent og tilgængelig for inspektion, så det efterfølgende er muligt at kontrollere vandstanden i vintermånederne. Pejlerøret kan f.eks. udføres med et drænrør eller et almindeligt PVC tagnedløbsrør, der slidses pr. 25 cm. Da grundvandet skal have tid til at strømme til pejlerøret, skal grundvandsstanden måles tidligst 3 dage efter udførelsen.

Hvis grundvandstanden ved en enkeltpejling er højere end 1,25 m under den påtænkte bund, må anlægget etableres som et hævet mileanlæg. Alternativt pejles grundvandstanden 1 gang ugentligt i mindst 8 uger i perioden februar – april. I dette tilfælde kan bunden placeres 1 m over den højest målte grundvandsstand.

Jordprøver

Ved opgravning til måling af grundvandstand udtages desuden 2 jordprøver (mindst 5 kg hver) til sigteanalyse/hydrometeranalyse. Efter aftale med kloakmesteren kan ansøgeren evt. selv udtage prøverne ved den forventede bund af siveanlægget. Prøverne skal udtages med en afstand på ca. 10 m – hvis prøverne er meget forskellige udtages en ekstra prøve midt imellem.

De udtagne jordprøver sendes eller indleveres til et geoteknisk firma eller andet firma, der kan udføre sigteanalyse/hydrometeranalyse i overensstemmelse med DS 405.9/DS 405.8.

Retningslinjerne fra Miljøstyrelsen angiver, at kun såfremt jordbundsprøven indeholder mindre end 10% materiale med kornstørrelse mindre end 0,075 mm kan hydrometeranalyse undlades. Disse retningslinjer er ved at blive revideret, og Horsens Kommune har valgt at følge forslaget i til de nye retningslinjer. Det betyder, at hydrometeranalyse kun kan udelades, såfremt sigteanalysen viser, at jordprøven indeholder mindre end 25% materiale med en kornstørrelse mindre end 0,063 mm.


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk