Vis emner under Forside

Spildevand i det åbne land omhandler husspildevand fra ejendommene, der ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem, men i stedet udleder næsten urenset spildevand fra hustanke (septiktanke, trixtanke eller flerkammertanke) til f.eks. markdræn, vandløb, søer eller fjorden.

Det næsten urensede spildevand indeholder så mange næringsstoffer, at udledningen påvirker naturen negativt, f.eks. kan organisk stof reducere iltindholdet i et vandløb så kraftigt, at der ikke er ilt nok til dyrene, og næringsstofferne kan medføre algeopblomstringer i søerne og i fjordene.

Hvorfor er det nødvendigt at rense spildevandet i det åbne land?

Trods den store indsats på miljøområdet med begrænsning af tilførslen af organisk stof og næringsstoffer (kvælstof og fosfor) til vandløb, søer og fjorden, er der stadig mange steder, hvor vandområderne er forurenede og derfor ikke lever op til målsætningerne. Målsætningen for et vandløb eller sø er den naturlige tilstand, som vandløbet eller søen ville kunne opnå, hvis den ikke var forurenet eller f.eks. rettet ud. Om målsætningen er opfyldt vurderes ved at undersøge vandets indhold af forskellige dyre- og plantearter. Nogle arter indikere at vandløbet er forurenet f.eks. røde myggelarver, mens andre arter viser, at vandløbet eller søen ”har det godt”, f.eks. vårfluelarver.

Den hidtidige indsats på området har primært drejet sig om forbedringer af de kommunale renseanlæg.

Ejendommene i det åbne land bidrager med deres udledning af spildevand til forurening af vandløb, søer og havet. På denne baggrund vedtog Folketinget i 1997 ændringer i Miljøbeskyttelsesloven, der medførte, at der skal ske en forbedring af spildevandsrensningen i det åbne land. Ændringerne forpligter kommunerne til at planlægge og via påbud kræve en forbedring af spildevandsrensningen på de ejendomme, som udleder spildevand til vandområder, hvor kravene til vandkvaliteten ikke er overholdt.

Det er ikke afgørende om den enkelte ejendoms bidrag til forurening er stort eller lille, idet ingen har ret til at forurene. Det forhold, at en ejendoms husspildevand ledes til et vandområde (dræn, grøft, vandløb mv.), er tilstrækkelig grundlag for kommunen til at påbyde forbedret spildevandsrensning.

Kommunerne vil altid kunne stille krav om forbedret spildevandsrensning, hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer korrekt eller giver anledning til uhygiejniske forhold.

Ønsker du mere information om spildevandsløsninger i det åbne land, kan du kontakte Horsens Kommunes Natur & Miljø afdeling: 

- Heidi Agerskov, hag@horsens.dk
- Karina Egebjerg, kae@horsens.dk

 


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk