Vis emner under Forside
Hvis regnvand ikke kan nedsives bliver det normalt udledt til vandløb, søer eller fjorden.  I sådanne tilfælde skal du søge om tilladelse til at udlede regnvandet til et vandområde. Udledning af regnvand kan - især ved kraftig regn - overbelaste det vandområde det udledes i og føre til en dårligere tilstand i vandområdet. Den negative påvirkning kan bl.a. ske ved tilførsel af forurenende stoffer eller ved erosion af vandløb. Derfor er det vigtigt at forsinke og rense regnvandet inden det ledes videre, og dette sker som udgangspunkt i et vådt bassin. Tag- og overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligvis tilføres regnvandet i forbindelse med afstrømning fra befæstede arealer.
Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk