Vis emner under Forside
Denne retningslinje omhandler nedsivning af overfladevand, der kræver forudgående tilladelse fra Horsens kommune

Retningslinjer

Nedsivning af regnvand skal ses som et alternativ eller supplement til den traditionelle kloakering. Miljømæssigt kan det være en fordel at nedsive afstrømmet regnvand hvis grundvands – og jordbundsforholdene er egnet til det. Belastningen på kloakker og vandløb reduceres og grundvandsdannelsen øges. Desuden kan der i et vist omfang ske en rensning af regnvandets indhold af forurenende og miljøfremmede stoffer under nedsivningen. 
Nedsivning af regnvand kan ske blandt andet via anlæg i form af en faskine eller et regnbed. Et regnbed er en lavning i haven, hvor vandet ledes hen hvorefter det nedsiver og anvendes af planter.  En faskine er et hulrum i jorden, som fyldes med et luftfyldt/porøst materiale, der muliggør opmagasinering af vand med efterfølgende udsivning til den omkringliggende jord. 
Ønsker man at nedsive på egen grund skal der søges om tilladelse til dette ved kommunen. Retningslinjerne er vejledende og kan ikke erstatte individuel vurdering. Horsens kommune foretager en konkret vurdering af det enkelte projekt

Grundejers forpligtelser og ansvar 

Grundejeren må selv udføre arbejdet med regnbede og  faskiner og tilhørende ledninger, når det er i forbindelse med  parcelhuse, garager/carporte og overdækkede terrasser/udestuer.
Det kan anbefales at kontakte en anlægsgartner eller kloakmester, som kan rådgive om dimensionering og placering samt udarbejde lednings- og oversigtsplaner. Underdimensionering kan i værste fald føre til skader på omkringliggende bygninger. 
Grundejeren må ikke selv foretage til- og frakoblinger til forsyningens kloaksystem, herunder afpropninger og andre omlægninger – dette skal udføres af en autoriseret kloakmester.
Grundejer har det fulde ansvar for at faskinen/anlægget dimensioneres korrekt og udføres efter gældende regler samt ansvaret for vedligeholdelse.
Grundejer skal sikre at alt tag- og overfladevand holdes på egen grund og at der ikke opstår overfladegener eller gener i øvrigt som følge af faskinen.

 

Jordforurening 

Der gives som hovedregel ikke tilladelse til nedsivning på forurenet jord. Grundejeren skal oplyse om der er kendskab til forurening på jorden. Du kan finde din adresse på webkortet herunder og se om din grund er forurenet. Din søgning kan efterfølgende ses på kortet med en rød markering.

 

Er jorden egnet til nedsivning

Forinden etablering af et regnbed eller en faskine kan der med fordel udføres en forundersøgelse af hvorvidt jorden er egnet til nedsivning. Jorden i Horsens kommune er ofte lerholdig og det anbefales derfor at lave denne test. 

Man kan bl.a. lave en nedsivningstest hvorved man finder jordens ledningsevne (K-værdi). Link til nedsivningstest

Horsens Kommune anser nedsivning som en god løsning når jordens ledningsevne er ca. 1 x 10-5 m/s (ca 1m/døgn) eller mere. 

Endvidere skal der udføres pejling af grundvandet hvor nedsivningsløsningen ønskes placeret. Nedsivningsløsningen må kunne placeres over grundvandsstanden. Man kan teste hvor højt grundvandet står ved at grave 1 meter længere ned end bunden af nedsivningsløsningen, og se om der i løbet af 3 dage samler sig vand i hullet. Grundvandsstanden skal være mindst 1 m under nedsivningsløsningen.

Dimensionering

Den rette dimensionering skal sikre at der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt.  Det er grundejerens ansvar at dimensioneringen er korrekt. Det anbefales at kontakte en rådgiver i forhold til dimensioneringen.  
Til beregning af dimensionering kan man anvende regnearket SVK_LAR_Dimensionering på LAR I Danmarks hjemmeside 
Til beregning af dimensioneringen har du brug for følgende oplysninger:
• Anlæg til nedsivning af regnvand for parcelhuse/private ejendomme skal dimensioneres efter en gentagelsesperiode på 5 år, dvs. der må forekomme opstuvning af regnvand til terræn hvert 5.år Anlæg til nedsivning af regnvand for veje, øvrige udenoms arealer samt erhverv skal dimensioneres efter en gentagelsesperiode på 10 år, dvs. der må forekomme opstuvning af regnvand til terræn hvert 10. år. 
• Anlægget skal dimensioneres med en sikkerhedsfaktor på 1,4.
• Til beregning anvendes desuden en årsmiddelnedbør på 750 mm og jordens ledningsevne (K-værdi). 


Afstandskrav

Afstandskrav på minimum 5 meter til huse med beboelse og 2 meter til andre bygninger af hensyn til fugtskader. Kan evt. lempes hvis terrænet hælder kraftig væk fra huset eller hvis der laves sikring af fundamentet på huset, så vandet ikke trænger ind.
Afstandskrav på minimum 2 meter til skel.
Afstandskrav på minimum 25 meter til vandløb, dræn, sø og hav 
Afstandskrav for tagvand på minimum 25 meter til vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet. 


Pesticider og vejsalt

Brug af pesticider og vejsalt kan forurene grundvandet, og bør derfor undgås. Det gælder både i haven og på arealer, hvor vandet opsamles og ledes til nedsivningsanlæg. Der bør heller ikke anvendes midler til bekæmpelse af mos på tage, hvorfra vandet ledes til nedsivning. Yderligere oplysninger om algerensning af hustage kan ses her


Vedligeholdelse

Vedligeholdelse er nødvendigt for at systemet fungerer. Grundejer har det fulde ansvar for vedligeholdelsen.


Reduktion/tilbagebetaling af tilslutningsbidrag 

Horsens Vand A/S tilbyder ikke reduktion eller tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk