Vis emner under Forside

Hvis du flytter i en almennyttig bolig, kan du søge kommunen om lån eller garanti til indskud.

 

Alle ansøgninger skal indsendes digitalt.

Der ydes lån til lejligheder og ungdomsboliger i en almennyttig boligforening. Hvis du flytter ind i en ungdomsbolig skal du være opmærksom på, om det er et depositum eller et beboerindskud du skal betale. Et depositum er ikke omfattet af reglerne om lån til beboerindskud.

Ansøgning om lån eller garanti for lån skal ske i tilknytning til indflytningstidspunktet og senest fire uger efter indflytningstidspunktet. Ansøgning efter tidsfristen kommer ikke i betragtning.

 

Ansøgningen

Når du udfylder ansøgning om beboerindskudslån digitalt, skal du være opmærksom på følgende:

  • Alle spørgsmål i ansøgningen skal besvares. 
  • Du skal vedhæfte en attestation på boligen fra boligforeningen eller kopi af lejekontrakten (disse dokumenter må også eftersendes med posten).
  • Ansøger(e) skal underskrive ansøgningen. Dette gælder også børn i husstanden over 18 år.
  • Der kan kun underskrives af værge, hvis der foreligger en værgeerklæring, som skal vedlægges.

Hvis du får brug for hjælp undervejs i ansøgningen, er du velkommen til at ringe til den digitale hotline på 70 20 00 00. Du kan også møde op i BorgerService, her har vi computere, du kan anvende.

Du kan ansøge digitalt her.

Bemærk at sagsbehandlingstiden på ansøgning om beboerindskudslån er op til 14 dage når Horsens Kommune har modtaget alle relevante bilag til ansøgningen.

 

Betingelser for lån

For at få bevilget beboerindskudslån skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Udlejer skal være en almennyttig boligforening.
  • Boligen skal første gang være taget i brug den 1. april 1964 eller senere (hvis boligen er FØR 1. april 1964 se afsnit ´lån i andre tilfælde´).
  • Din husstands samlede indkomst må ved indflytning ikke overstige 227.808 kr. (2015) om året før skat. Hvis der er børn i din husstand, forhøjes dette beløb med 39.900 kr. (2015) for hvert barn til og med fire børn.
  • Du må ikke have gæld på et tidligere beboerindskud - heller ikke til en anden kommune. Hvis dette er tilfældet skal restgælden indfries og der skal medsendes dokumentation for indfrielse af tidligere lån.
  • Formuens størrelse må ikke overstige 20.000 kr. + beboerindskuddets størrelse.

 

Afslag på lån

Selvom du i øvrigt opfylder betingelserne for lån, kan Horsens Kommune alligevel give afslag. Der kan gives afslag, hvis Horsens Kommune vurderer, at du allerede bor i en tilfredsstillende bolig.

 

Lånevilkår, renter og tilbagebetaling

Lånet udbetales direkte til boligforeningen. Lånet er rente- og afdragsfrit i de første fem år af låneperioden. Herefter begynder forrentningen af lånet, og du skal begynde at betale lånet tilbage over en periode. Renten er pt. på 4,5 pct. af den til enhver tid værende restgæld.

Lånet med påløbne renter tilbagebetales i løbet af 10 år for lejligheder.

Når du fraflytter din bolig, skal boligforeningen tilbagebetale beboerindskuddet til Horsens Kommune, og du skal tilbagebetale en eventuel restgæld til kommunen.

Ved væsentlige ændringer i husstandsindkomsten eller andre forhold kan kommunen ved en konkret vurdering af lånetagerens forhold forlange, at rente- og afdragsfriheden ophører inden udløbet af perioden. Horsens Kommune kan træffe beslutning om, at lånet afdrages over et kortere åremål, eller at lånet indfries med 12 måneders varsel.

 

Lån i andre tilfælde

Selv om indtægten er højere end den fastsatte grænse, kan kommunen yde garanti for lån. Disse lån kan ydes uanset, hvornår boligen er taget i brug.

Horsens Kommune har bestemt, at der eventuelt kan ydes garanti for et banklån til indskud, hvis husstandens indkomst ikke overstiger 316.964 kr. (2015). Hvis du har børn, forhøjes indkomstgrænsen med 37.300 kr. (2015) for hvert barn til og med fire børn.

Desuden må du ikke have gæld på tidligere beboerindskud - heller ikke til en anden kommune. Hvis dette er tilfældet skal restgælden indfries, og der skal medsendes dokumentation for indfrielse af tidligere lån.

Derudover må husstandens formue ikke overstige 20.000 kr. + beboerindskuddets størrelse. Horsens Kommune kan kræve dokumentation for formuens størrelse.

Lånets løbetid er maksimalt 10 år.

Du kan ansøge digitalt her eller henvende dig i BorgerService.

 

Bevilling af lån eller garanti for lån

Ved bevilling af beboerindskudslån eller garanti, vil du modtage afgørelsen i din digitale postkasse eller pr. brev.

 

Kontakt

BorgerService, Team 1 behandler og bevilliger ansøgninger om beboerindskudslån.

Du kan kontakte BorgerService, Team 1 på tlf.: 76 29 21 25.

 

 

            


 
Indholdsansvarlig Flemming Hartmann, skfl@horsens.dk