Vis emner under Forside

Jordvarmeanlæg kan udformes på forskellige måder, men det mest udbredte anlæg er det traditionelle jordvarmeanlæg med plastslanger nedgravet vandret i jorden over et passende areal. Jordvarmeanlæg kan også etableres med boringer, men disse anlæg er etableringsmæssigt dyrere end de traditionelle jordvarmeanlæg.

Ønsker du at etablere et jordvarmeanlæg skal du anmelde eller ansøge til Horsens Kommune gennem byg og miljø.

Anmeldelse

Du kan anmelde et jordvarmeanlæg når:

• Anlægget er terrænnært og ikke industrielt
• Anlægget er placeret udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og opland til vandværker.
• Frostsikringsmidlet er IPA-sprit eller ethylenglykol

Opfylder dit anlæg ovenstående kriterier, kan du gennem byg og miljø anmelde dit anlæg (se link til højre). Anmeldelsen er modtaget hos Horsens Kommune, når du har modtaget et kvitteringsbrev. 

Hører du ikke fra os indenfor 4 uger efter modtagelsen af kvitteringsbrevet, kan du etablere dit anlæg. 

Hvis dit anlæg ikke opfylder ovenstående krav, skal du ansøge om tilladelse til at etablere anlægget. Se nedenfor.

Ansøgning

Hvis du skal etablere et jordvarmeanlæg til ”energiproduktion”, som dybt anlæg, som vandret anlæg indenfor OSD eller som et vandret anlæg i et opland til et vandværk, skal du søge om tilladelse. Vær opmærksom på at du skal færdigmelde anlægget, når det er installeret.

For at søge om tilladelse til jordvarmeanlæg, skal du søge gennem Byg & Miljø.

Der skal indsendes en målfast tegning, der viser den ønskede placering af jordvarmeanlægget og en teknisk beskrivelse af anlægget. Du skal  kan tegne anlægget i byg og miljø eller vedhæfte tegningen som et dokument.

Har du søgt og fået tilladelse til et jordvarmeanlæg før Byg og Miljø den 1. december 2014, kan du færdigmelde anlægget ved at indsende følgende færdigmeldingsskemaAfstandskrav til indvinding af grundvand.

Der må ikke etableres dybt anlæg eller terrænnært jordvarmeanlæg inden for 300 meter fra et alment vandværks boringer og inden for 50 meter fra en privat drikkevandsboring (eller drikkevandsbrønd), med mindre de hydrogeologiske forhold sandsynliggør at der ikke er øget risiko for forurening af drikkevandet.

Lokalplan

Der kan være bestemmelser i lokalplaner som medfører, at der er ejendomme som ikke kan få dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme eller naturgas, medmindre ejendommen opføres som et lavenergihus. Der gives dispensation til byggerier, der opføres som lavenergiklasse i henhold til det reglement, der er gældende på ansøgningstidspunktet. I så fald er det kommunens Byggesagsafdeling, der giver dispensation. Bestemmelserne om varmeforsyning for et område kan læses i lokalplanen for området. Lokalplanerne kan findes via kommunens webkort.

Miljøstyrelsen har udgivet Miljøprojekt nr. 1588 fra 2014: "Miljøforhold i forbindelse med etablering af private jordvarmeanlæg ", se rapporten .

Årligt eftersyn

Et jordvarmeanlæg skal efterses en gang om året. Ejer af anlægget skal opbevare dokumentation for eftersynet i 10 år.

Sløjfning af jordvarmeanlæg

Ønsker du at sløjfe dit anlæg, skal du tømme anlægget efter gældende regler og afmelde det hos kommunen gennem byg og miljø (se link til højre) senest 14 dage efter sløjfningen.

Hvordan? Hvis du skal sløjfe dit jordvarmeanlæg, skal du tømme anlægget for væske, og efterfølgende skylle anlægget igennem med vand. Herefter skal du aflukke jordvarmeslangerne. Væsken fra anlægget skal bortskaffes som miljøfarligt affald efter kommunens anvisninger. Kontakt eventuelt virksomhedsaffald@horsens.dk.

Har du et dybt anlæg, skal du yderligere fjerne tekniske installationer i boringen, og følge reglerne for sløjfning af boringer. Regler for sløjfning af boringer kan du finde i boringsbekendtgørelsen.

 

 


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk