Vis emner under Forside

Det fælles kommunale huslejenævn behandler sager for udlejere og lejere i private beboelseslejemål i Horsens og Odder Kommune.

Nævnets sekretariat yder råd og vejledning om indbringelse af sager for nævnet. Nævnet kan bl.a. træffe afgørelse i forbindelse med klager over følgende forhold:

 • Varsling af lejeforhøjelser, herunder også i forbindelse med forbedringer
 • Uenighed om lejeforhøjelser, det lejedes værdi og depositums størrelse
 • Lejekontraktsvilkår
 • Manglende vedligeholdelse af det lejede og ejendommen
 • Varme- eller vandregnskaber, herunder a conto betalinger
 • Installation af vandmålere
 • Antennebidrag o. lign.
 • Lejeres ret til at foretage installationer og forbedringer af det lejede
 • Fraflytningsopgørelser og modregning i depositum
 • Husordenssager
 • Forhåndsgodkendelse af lejens størrelse, såfremt man kun ejer et beboerlejemål der udlejes. 

Der gøres opmærksom på, at nævnet ikke kan yde vejledning omkring lejens størrelse for beboelseslejemål. Parterne henvises i stedet til at indbringe en sag for nævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldte eller at kontakte en advokat eller relevant interesseorganisation, for nærmere rådgivning.

Huslejenævnets afgørelser kan af sagens parter indbringes for Boligretten inden 4 uger efter modtagelse af afgørelse.

Klager til Nævnet sendes skriftligt til Huslejenævnet, Horsens Kommune, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens. Der skal betales et gebyr før sagen kan behandles. Se også Beboerklagenævnet.

Ekspeditionstid: Ca. 4 måneder.

 

Vejledende normtal for 2018

 til brug ved udarbejdelse af driftsbudget/fastsættelse af leje i henhold til bestemmelserne i boligre­guleringsloven for beboelseslejligheder i private ejendomme.

Driftsbudgettet:

De nødvendige driftsudgifter omfatter udgifter til skatter, afgifter, renholdelse, administration, forsikring, varmeregnskab, afkast o.a. Udgifterne skal kunne dokumenteres.

Huslejenævnet har vedtaget, at følgende vejledende takster kan benyttes ved udarbejdelse af driftsbudget for 2018:

Administrationsudgifter, udokumenterede.............................3.275 kr. pr. lejlighed

Vicevært/renholdelse, - udokumenteret ................................2.350  kr. pr. lejlighed

Der gøres opmærksom på, at lejerne har krav på at vide, hvem der er vicevært, og hvorledes den pågældende kan kontaktes.

Gebyr

Gebyr for huslejenævnssag er 308 kr.

Gebyr for sag vedr. forhåndsvurdering af lejens størrelse 514 kr. 

Der gøres opmærksom på, at en sag først betragtes som indbragt, når nævnet har registreret betalingen.

En udlejer kan pålægges et ekstragebyr på 2.139 kr., såfremt lejeren får fuldt ud medhold i sagen. 

Henvendelse: Huslejenævnets sekretariat eller på telefon 76 29 35 40 E-mail: huslejenaevn@horsens.dk


For yderligere oplysninger kontakt

Huslejenævn
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf.: 76 29 29 29
Åbningstider:
Se åbnings- og telefontider
Indholdsansvarlig Hanne Hyltoft, hhy@horsens.dk