Vis emner under Forside
Landzone
En landzonetilladelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. Planlovens § 58. Du kan derfor klage, hvis du mener at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over at kommunen – efter din opfattelse – burde have truffet en anden afgørelse.

Hvis du ønsker at klage over en landzonetilladelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter, den er blevet annonceret på hjemmesiden.

Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen kan ses på borger.dk, virk.dk og på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Klageportalen indeholder korte hjælpetekster, som guider gennem forløbet. Der er også oplysninger om, hvilke konkrete informationer klageren skal oplyse. Bemærk, at de dokumenter, som skal oploades i Klageportalen, skal uploades enkeltvis svarende til overskrifterne i Klageportalen.

Klagegebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen når du klager. Betales gebyret ikke på den anviste måde, afvises klagen fra behandling.

Gebyret tilbagebetales, hvis

  • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  • klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
  • klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Obligatorisk at klage via Klageportalen

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


For yderligere oplysninger kontakt

Byggesagsafdelingen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf.: 76292929
E-mail: byggesag@horsens.dk
Åbningstider:
Se åbnings- og telefontider
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk