Vis emner under Forside
Byggeri i landzonen

Danmark er opdelt i byzone, sommerhusområde og landzone.

Det kan kræve landzonetilladelse, hvis du i landzonen eksempelvis vil opføre ny bebyggelse, udstykke eller ændre anvendelsen af bygninger eller jordarealer.

Er din ejendom beliggende i landzonen?

Danmark er gennem Planloven inddelt i 3 zoner: Byzone, sommerhusområde og landzone. Landzonen er de områder, der ikke er byzone eller sommerhusområde.

Der er forskellige regler for byggeri, alt efter hvilken zone du bygger i. Formålet med loven er at modvirke en tilfældig og uhensigtsmæssig spredning af byer og anlæg i det åbne land og derved sikre at den egentlige byudvikling sker i byzonen. Der kan dog også være lokalplaner i landzone som kan muliggøre byggeri.

Se hvilken zone din grund ligger i på vores digitale kommunekort.
Zonekortet findes under temaet "Andre plantemaer (PDK)". Giver denne ikke udslag som Byzone eller Sommerhusområde er det landzonebestemmelserne der er gældende. Du kan også se om der er en lokalplan gældende for din ejendom ved at vælge temaet ”Lokalplan, vedtaget (PDK)”.

Hvilke regler gælder i landzone?

I landzone må man som udgangspunkt kun opføre byggeri og anlæg, som er nødvendigt for de erhverv det knytter sig til i landzonen, nemlig landbrug, skovbrug og fiskeri. Hvis du vil bygge andet end det, kræver det en landzonetilladelse.

Eksempler på byggeri i landzonen der kræver landzonetilladelse:

  • Opførelse af en ny bolig
  • Udvidelse af eksisterende bolig til over 250 kvm
  • Opførelse af udhus, garage carport eller lign. over 50 kvm
  • Opstilling af solceller m.v. på terræn. Læs mere under Vejledning om solenergianlæg
  • Ændret anvendelse af fritidsbolig / sommerhus til helårsbeboelse
  • Ændret anvendelse af arealer
  • Udstykning.

Er du i tvivl om hvorvidt dit byggeri kræver landzonetilladelse, er du velkommen til at kontakte vores byggesagsafdeling.

Ansøgning om landzonetilladelse

Hvis dit byggeri kræver en landzonetilladelse, skal du indsende en ansøgning. Ansøgningen skal indeholde en situationsplan, facadetegninger med beskrivelse af materiale og farvevalg samt en begrundelse.

Du går til ansøgningsskemaet via den røde selvbetjeningskasse her på siden.

Kræver dit projekt også andre tilladelser?

Du skal være opmærksom på, at et projekt også kan kræve behandling efter andre lovgivninger. Det kan være Byggeloven, Naturbeskyttelsesloven eller andre love.

Annoncering og klagemulighed

Landzonetilladelser bliver annonceret på kommunens hjemmeside under Afgørelser Teknik og Miljø i mindst 4 uger.

En tilladelse kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og ingen har klaget over tilladelsen.

Kommunens tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. Planlovens § 58. Dette betyder at du kan klage, hvis du mener at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Læs mere om klagemulighed og -gebyr.


For yderligere oplysninger kontakt

Byggesagsafdelingen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf.: 76292929
E-mail: byggesag@horsens.dk
Åbningstider:
Se åbnings- og telefontider
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk