Vis emner under Forside
Hvad skal jeg starte med at undersøge, når jeg vil bygge eksempelvis ny carport eller opstille et drivhus? Skal jeg anmelde eller ansøge? Hvad er mit ansvar som ejer?

Når du vil bygge i eller inden for 2,5 meters afstand til skel

Det er muligt at placere mindre bygninger – som eksempelvis carporte, garager, drivhuse og udhuse – helt op til skel mod nabo, sti og vej.

Hvis du bygger i eller inden for 2,5 meters afstand til skel skal du dog være opmærksom på at byggeriet skal overholde følgende regler:

 • Bygningerne skal være selvstændige bygninger med selvstændige tagflader. Der kan altså ikke opføres integrerede carporte eller udhuse nærmere skel end 2,5 meter. (Integreret betyder at carporten/udhuset er beliggende under samme tagkonstruktion som boligen)
 • Bygningen må ikke være højere end 2,5 meter
 • Bygningens vægge mod naboskel og sti skal være lukkede og uden døre og vinduer. Dette er for at minimere indbliksgener
 • Bygningens tagvand skal holdes inde på egen grund
 • Den samlede længde af de sider, der vender mod skel, må ikke overstige 12 meter – se eksempel
 • Vær også opmærksom på at dit byggeri desuden skal overholde bestemmelser i lokalplanen og eventuelt tinglyste servitutter på ejendommen. Disse bestemmelser vejer tungere end ovenstående regler og kan således enten stille skrappere krav eller tillade mere.
 • Vær opmærksom på at dit byggeprojekt kræver en byggetilladelse hvis det er i strid med reglerne i bygningsreglementet, lokalplan eller eventuelt tinglyste servitutter på ejendommen.

Kræver dit byggeri anmeldelse eller tilladelse?

Om dit byggeri kræver at du anmelder det til kommunen, skal have byggetilladelse fra kommunen eller ingen af delene afhænger af flere forhold: Blandt andet kommer det an på hvor stort et byggeri du vil opføre, og om du i forvejen har andre mindre bygninger på ejendommen.

Kræver hverken tilladelse eller anmeldelse:

Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende under 35 m2 (eller 20 m2 ved rækkehuse) kan du opføre uden anmeldelse, hvis:

 • det samlede areal af småbygninger på din ejendom ikke overstiger 35 m2 (eller 20 m2 ved rækkehuse) – se eksempel
 • dit byggeri overholder bestemmelserne i bygningsreglementet (se blandt andet ovenfor), lokalplan og eventuelt tinglyste servitutter på ejendommen. Såfremt dit projekt er i strid med nogle af bestemmelserne, skal du søge om tilladelse til dit projekt.

Du skal dog huske at dit byggeri skal registreres i BBR. Læs her hvad du skal indsende til BBR.

Kræver anmeldelse:

Du skal anmelde det, hvis du bygger garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse eller lignende, hvis

 • det samlede areal af småbygninger på din ejendom bliver større end 35 m2 (eller 20 m2 ved rækkehuse) og mindre end 50 m2se eksempel.

Send din anmeldelse af dit byggeri via Byg og Miljø: Ny-, om- og tilbygninger af mindre bygninger under 50 m2.

Dit byggeri skal som udgangspunkt overholde bestemmelserne i bygningsreglementet (se blandt andet ovenfor), lokalplan og eventuelt tinglyste servitutter på ejendommen. Hvis dit projekt er i strid med nogle af bestemmelserne, skal du huske at søge om dispensation(er) i din anmeldelse. Du må ikke gå i gang med dit byggeprojekt før vi har givet dig dispensation, altså tilladelse til byggeriet.

Se eksempel på hvordan du – i din anmeldelse i Byg og Miljø – søger om dispensation fra en bestemmelse i bygningsreglementet.

Kræver byggetilladelse:

 • Tilbygning:
  Hvis du skal bygge til en eksisterende garage, carport eller anden småbygning, hvor bygningens samlede areal efter tilbygning bliver over 50 m2, skal du søge om tilladelse til dit byggeri.

  Send din ansøgning om byggetilladelse via Byg og Miljø:
  Om- og tilbygninger til mindre bygninger på 50 m2 eller derover

Det kræver en dispensation, hvis dit byggeri (tilbygning eller nybygning) er i strid med nogle af bestemmelserne i bygningsreglementet, lokalplan(er) og byplanvedtægt(er) og eventuelt tinglyste servitutter på ejendommen. Du skal søge dispensation ved at redegøre for, hvordan byggearbejdet forholder sig til de relevante bestemmelser. Husk herunder at begrunde hvorfor du søger dispensation.
Muligheden for at søge dispensation er indbygget i ansøgningsforløbet i Byg og Miljø.

Integreret garage, carport og udhus må ikke placeres nærmere end 2,5 m fra skel

Integreret betyder at carporten er beliggende under samme tagkonstruktion som boligen. Vær opmærksom på, at disse bygninger skal overholde de samme afstandskrav mod skel, som gælder for boliger.

Hvad koster det at anmelde eller ansøge om tilladelse?

Kommunen opkræver gebyr for at behandle byggesager. Timeprisen for byggesagsbehandling kan findes i betalingsvedtægten.

Vi opkræver gebyr for afgørelser til blandt andet følgende byggearbejder:

 • Tilladelse ved anmeldelser
 • Byggetilladelser
 • Afslag
 • Lovliggørelser
 • Dispensationer, uden tilhørende byggeansøgning/-anmeldelse.

Det er vores hensigt, at byggesagsgebyret skal afspejle vores omkostninger til sagsbehandling, herunder tidsforbruget. Du har som bygherre dermed selv indflydelse på gebyrets størrelse, idet en velbelyst ansøgning – i tegninger og beskrivelse – kræver mindre tidsforbrug hos byggesagsbehandleren.

Læs mere om vores Betalingsvedtægt for byggesagsbehandling.

Ejers ansvar – din tjekliste

Det er altid grundejer der er ansvarlig for, at bygningen overholder byggelovgivningen, lokalplanen, tinglyste servitutter og anden relevant lovgivning. Du er også ansvarlig for, at BBR-oplysningerne for din ejendom er korrekte. Se dine BBR-oplysninger.

 


For yderligere oplysninger kontakt

Byggesagsafdelingen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf.: 76292929
E-mail: byggesag@horsens.dk
Åbningstider:
Se åbnings- og telefontider
 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk