Vis emner under Forside

Før du går i gang med renovering eller nedrivning skal du anmelde arbejdet til kommunen hvis:

 • byggearbejdet omfatter mere end 10 m² af en bygning eller et anlæg eller der frembringes mere end 1 ton affald
 • du skal fjerne asbestholdige materialer
 • du skal af med farligt affald, f.eks. bly i maling, PCB.

Kommunen skal have din anmeldelse senest 14 dage før byggearbejdet påbegyndes. Anmeldelsesskemaet vedhæftes som bilag til din byggesag i Byg og Miljø. Supplerende dokumentationsmateriale som f.eks. miljøkortlægning eller kortbilag over udlægning af materialer bedes endvidere vedhæftet til din sag.

PCB-screening af bygninger eller anlæg fra perioden 1950-1977

Hvis en bygning et anlæg eller dele heraf er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, eller hvis der er udskiftet termoruder i samme periode (sidstnævnte uafhængig af areal og affaldsmængde), skal du jf. § 78 i Affaldsbekendtgørelsen foretage en screening af bygningen eller anlægget eller dele heraf, og udfylde afsnit 3.0 i anmeldelsesskemaet ved at besvare spørgsmålene.

Hvis screeningen viser, at du kan svare JA til ét af spørgsmålene, skal der foretages en miljøkortlægning af PCB-holdigt materiale.

Screeningen har til formål at få klarlagt, om der er sandsynlighed for, at bygningen eller anlægget indeholder PCB-holdigt materiale Poly-Chlorerede Biphenyler (åbner nyt vindue).

Kortlægningen har til formål at identificere og beskrive, hvor PCB materialet er, i hvilke mængder det forekommer og hvordan det bortskaffes. Screeningen og kortlægningen af PCB er et led i Regeringens handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger (åbner nyt vindue). Læs mere om håndtering af PCB-holdigt affald (åbner nyt vindue).

Udover PCB kan der forekomme andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer som vil være vigtige at få identificeret, udsorteret og bortskaffet korrekt fx. asbest, bly, cadmium, kviksølv mv.

Det er bygherren der har ansvaret for at reglerne efterleves herunder at affaldet sorteres og behandles korrekt.

Affald til genanvendelse

Sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald kan nyttiggøres i nye bygge- og anlægsprojekter eller indgå i produktionen af nye materialer.

Læs mere om sortering af bygge- og anlægsaffald til genanvendelse (åbner nyt vindue). Skal du bortskaffe rene materialer til genanvendelse udfyldes afsnit 2.1 i anmeldelsesskemaet.

Har du bygge- og anlægsmaterialer som du ønsker at genbruge direkte, det kan f.eks. være en hoveddør, et vindue, mursten eller lignende, beskrives dette i afsnit 2.0 i anmeldelsesskemaet. Anvendes forarbejdede uforurenede sten-, tegl- og betonmaterialer som erstatning for primære råstoffer, skal der jf. afsnit 2.2. i anmeldelsesskemaet vedlægges en situationsplan med angivelse af lagtykkelse. Ved anvendelse af nedknusningsanlæg, skal den midlertidige aktivitet (åbner nyt vindue) anmeldes til Natur og Miljø.

Farligt affald til specialbehandling

Ved renovering og nedrivning kan der være bygningsdele, der indeholder stoffer i så høje koncentrationer, at det betegnes som farligt affald. Eksempler på farligt affald er angivet herunder. 

Stof

Indhold mere end

Bly

2.500 mg/kg

PCB

50 mg/kg (PCB-total)

Kviksølv

1.000 mg/kg (uorganisk)

Når koncentrationerne er højere end angivet i ovenstående skema, er der tale om farligt affald. Bortskaffelse af farligt affald gennemføres som en anvisningsordning, hvor Horsens Kommune anviser affaldet til specialbehandling via Modtagestation Syddanmark I/S (åbner nyt vindue). Læs mere om øvrigt ikke-genanvendeligt farligt affald (åbner nyt vindue).

Farligt affald skal anmeldes ved at udfylde afsnit 2.6 i anmeldelsesskemaet.

Affald til deponering

Deponeringsegnet affald er affald, der ikke egner sig til genanvendelse eller forbrænding. Fra renovering eller nedrivning kan der typisk være tale om:

 • Asbest
 • Isolering (glas- og stenuld)
 • Sanitet
 • Blød PVC (vinylgulve, paneler, presenninger, tagfolier (undertage))
 • Skorstensten
 • Glaseret tegl
 • Puds og mørtel
 • Sand fra sandblæsning af overflader
 • Blandet bygningsaffald
 • Ikke farligt bygge- og anlægsaffald med miljøproblematiske stoffer, som ikke kan brændes eller genanvendes.

Deponeringsegnet affald skal afleveres til:

Horsens Deponeringsanlæg
Endelavevej 32
8700 Horsens

Læs mere om affald til deponering (åbner nyt vindue).

Asbestholdigt affald til deponi skal anmeldes ved udfyldelse af afsnit 2.5 i anmeldelsesskemaet – øvrigt ikke-forbrændingsegnet affald til deponi anmeldes i afsnit 2.4 i anmeldelsesskemaet.

Affald til forbrænding

Affald til forbrænding er typisk beskidte emballager af pap, plastik, flamingo, papirsække samt gulvtæpper, træ mv., som ikke kan genanvendes eller skal deponeres.

Horsens Kommune har truffet aftale med:

HKV Horsens A/S
Endelavevej 7
8700 Horsens

om forbrænding af stort og småt brændbart affald fra virksomheder i Horsens Kommune.

Læs mere om affald til forbrænding (åbner nyt vindue).

Affald til forbrænding skal anmeldes ved udfyldelse af afsnit 2.3 i anmeldelsesskemaet.

Grænseværdier og modtageanlæg

Hvorvidt byggeaffaldet kan genbruges eller om det skal forbrændes, deponeres eller bortskaffes til specialbehandling som farligt affald afhænger af koncentrationerne.

Der findes i dag ingen nationale grænseværdier for hvornår materialer kan betragtes som ”rene uforurenede materialer”. Grænseværdierne i nedenstående skema for ”Rent materiale” er dem, som branchen og de fleste kommuner almindeligvis anvender. Grænseværdierne for farligt affald er i henhold til gældende nationale grænseværdier.

Det er bygherrens pligt at sikre, at materialer der bortskaffes til genanvendelse er uforurenede. Materialer der fremstår med misfarvninger eller anden synlig/lugtbar påvirkning, bør normalt undersøges. Materialer skal som udgangspunkt frasorteres, hvis de har et indhold af miljøfremmede stoffer, der overstiger værdierne for ”Rent materiale”.

Stof (x)

”Rent materiale” mg/kg (ppm)

Deponi1 eller

Forbrænding2 mg/kg (ppm)

Farligt affald3

mg/kg (ppm)

PCB

< 0,1

0,1 < x < 50

> 50

Bly

< 40

40 < x < 2.500

> 2.500

Kviksølv (uorganisk)

< 1

1 < x < 1.000

> 1.000

Chrom (VI)

< 20

20 < x < 1.000

> 1.000

Cadmium

< 0,5

0,5 < x < 1.000

> 1.000

Nikkel

< 30

30 < x < 1.000

> 1.000

1 Modtageanlæg deponi: Horsens Deponeringsanlæg, læs mere om affald til deponering (åbner nyt vindue)
2 Modtageanlæg forbrænding: HKV Horsens A/S, læs mere om affald til forbrænding (åbner nyt vindue)
3 Specialbehandling farligt affald: Modtagestation Syddamark I/S (Motas), læs mere om øvrigt ikke-genanvendeligt farligt affald (åbner nyt vindue)

Værdierne er målt som den maksimale koncentration (mg/kg TS) i materialet, dvs. ved kilden. I hvilket omfang rensning er påkrævet og hvordan materialer kan bortskaffes, vil i det aktuelle tilfælde blive anvist af kommunen. Der bør altid måles på det intakte materiale inden dette nedknuses og forureningen fortyndes/opblandes.

For tørstofindholdet analyseres efter egnet metode eller oplukning i henhold til DS 259.

Yderligere oplysninger

Søger du oplysninger om stoffer der ikke findes på listen er du velkommen til at kontakte kommunen.


Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk