Vis emner under Forside
Skolebestyrelsesarbejde er din mulighed for at få indflydelse

Alle folkeskoler skal have en skolebestyrelse, hvis overordnede opgave er at føre tilsyn med og fastsætte principper for skolens virksomhed.

Skolebestyrelsen består af:
 • Forældre: 5-7 forældre vælges af forældrekredsen for en 4-årig periode. På nogle skoler er halvdelen af forældrerepræsentanterne på valg hvert andet år.
 • Medarbejdere: 2 medarbejderrepræsentanter vælges af skolens personale for 1 år ad gangen.
 • Elever: 2 elever vælges af og blandt skolens elever for 1 år ad gangen.
 • Skoleleder: Lederen og dennes stedfortræder er ikke medlemmer af skolebestyrelsen, men fungerer som sekretær for bestyrelsen. Skolelederen er bestyrelsens rådgiver og har til opgave at omsætte bestyrelsens principbeslutninger til handling.
 • Kommunalbestyrelsens repræsentant: Hvis skolebestyrelsen ønsker det, kan kommunalbestyrelsen udpege en repræsentant. Kommunalbestyrelsens repræsentant vælges for 4 år, men er ikke medlem af skolebestyrelsen og deltager i møderne uden stemmeret. 

Det Koordinerende Forum

Der er oprettet et fælles rådgivende organ for folkeskoleområdet, kaldet Det Koordinerende Forum, og her deltager:
 • 9 medlemmer af Byrådet (Børne- og Skoleudvalget)
 • 1 repræsentant fra hver skolebestyrelse
 • 2 elever udpeget af Horsens Børnebyråd (blandt elever i det kommunale skolevæsen)
 • 3 repræsentanter fra det pædagogiske personale, heraf 2 udpeget af Horsens Lærerforening og 1 af BUPL
 • 3 repræsentanter valgt blandt skolelederne
 • Chefen for Undervisningsområdet
 • Direktøren for Børn og Unge

Det Koordinerende Forum rådgiver Børne- og Skoleudvalget vedrørende folkeskolens vilkår og udvikling, men har ingen besluttende myndighed. Det Koordinerende Forum skal ligeledes virke som initiativtager for og formidler af den pædagogiske debat i kommunen. Det Koordinerende Forum mødes mindst 2 gange årligt.


For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk
Åbningstider:

Se åbnings- og telefontider

Indholdsansvarlig Helle Andreasen , hea@horsens.dk