Vis emner under Forside

Horsens Byråd har sat fokus på fravær

- Det betyder rigtig meget at have et lavt fravær fra undervisningen
Mere end halvdelen af de elever, som havde et fravær på 0-2 procent i skoleåret 2011/12, opnåede et karaktergennemsnit på over syv i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangsprøver. Det samme gjaldt kun 22 procent af de elever, som havde et fravær på mere end 10 procent (kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning).

• Horsens Byråd har vedtaget, at der på skolerne skal være øget fokus på at
   minimere ”ekstraferier” og ulovligt fravær blandt eleverne.

• Horsens Byråd finder det af afgørende betydning, at forældrene bakker op om
   børnenes skole og uddannelse – og også medvirker til at sikre, at børnene
   følger undervisningen.

Elever indskrevet i folkeskolen har mødepligt
• Skolelederen skal påse, at eleven deltager i undervisningen.
   Denne forpligtelse ophører først, når en elev ikke længere er indskrevet
   i skolen.

• Bestemmelsen indebærer, at eleven har mødepligt.

Registrering af fravær
• Skolens leder og elevernes lærere skal dagligt føre kontrol med, 
  at eleverne er til stede under undervisningen og registrere fraværet.

• Der skelnes mellem fravær på grund af sygdom, fravær som skolens ledelse
  har givet tilladelse til (ekstraordinær frihed) og ulovligt fravær.

• Er en elev udeblevet fra undervisningen, skal forældrene personligt
  eller skriftligt oplyse skolen om årsagen.

• Skolernes registrering af elevernes fravær giver basis for, at de kommunale
  skolemyndigheder kan følge udviklingen og have opmærksomhed på fraværet.

- Ulovligt fravær
Ulovligt fravær er fravær, der ikke skyldes sygdom, herunder fravær,
der ikke gøres rede for af forældrene samt fravær, der ikke er opnået
tilladelse til af skolelederen.

- Når forældre beder eleven fritaget fra undervisning for at holde ferie
Bestemmelsen om, at eleverne skal deltage i undervisningen (mødepligt),
udelukker ikke, at skolelederen kan give eleven tilladelse til ekstraordinær frihed
uden for de almindelige ferier og fridage, hvis der foreligger særlige grunde til det.
Skolelederen træffer afgørelsen om ekstraordinær frihed på grundlag af en
konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

- Ophold i udlandet
Får skolen oplysning om, at en elev opholder sig eller kan formodes at opholde
sig i udlandet, skal skolens leder give meddelelse til kommunen om fravær
straks og senest, når en elev har været fraværende i en uge.
Det gælder også, hvis en elev ikke er mødt i skole i den første uge efter
sommerferiens afslutning, og fraværet ikke skyldes sygdom eller
ekstraordinær frihed med skolelederens tilladelse.


Følg dit barns fravær
Hvis dit barn går på en af Horsens Kommunes folkeskoler, kan du følge det
registrerede fravær via skolens forældreintra.
Fraværsoplysningerne opdateres en gang om måneden.


For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk
Åbningstider:

Se åbnings- og telefontider

Indholdsansvarlig Helle Andreasen , hea@horsens.dk