Vis emner under Forside
Handicappet dreng
Specialrådgivningen iværksætter hjælp og støtte til børn med handicap.

Hvis I har et barn med handicap, er hovedprincippet i loven, at barnet i videst muligt omfang skal kompenseres for følgerne af sin nedsatte funktionsevne. Målet er, at både I og barnet skal kunne leve så normalt som muligt med de særlige belastninger, barnets handicap giver.

Hvis der er behov for specialviden, kan kommunen inddrage specialrådgivning eller indhente rådgivning fra VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation). I kan også selv kontakte VISO eller søge hjælp hos handicap- eller patientorganisationer.

Hjælpen til jeres familie kan blandt andet bestå af:

- Almindelig og specialiseret rådgivning om at have et barn med handicap

- Tilbud om bl.a. aflastning, døgntilbud, boligændringer mv.

- Økonomisk støtte i form af dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 

Se yderligere oplysninger i Ydelseskataloget

 

Merudgifter

Merudgifter er en udgift man som forældrene har til sit barn med funktionsnedsættelse, som andre forældre ikke har. Merudgifter bevilges efter Serviceloven § 41.

I kan som familie til et barn med handicap (funktionsnedsættelse) for eksempel have merudgifter til:

- Medicin

- Særlig kost

- Barnepige (voksenbarnepige /hjemmepasser)

- Særlig tilrettelagte kurser til jer og andre pårørende

- Bleer

- Befordring når barnet skal i behandling

Der er en minimumsgrænse for, hvad der kan ansøges om tilskud til. Minimumsgrænsen reguleres hvert år, for 2015 er beløbet 4595 kr.

 

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du er forælder til et barn med handicap, kan du få dækket tabt arbejdsfortjeneste, hvis du selv passer dit barn. Du kan også søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, når det er nødvendigt, at du ledsager dit barn til undersøgelser, behandling mv. som følge af barnets handicap. Tabt arbejdsfortjeneste bevilges efter Serviceloven § 42.

Begge forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, og dermed deles om pasningen mv.

Du skal opfylde en række betingelser for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste, og det er kommunen, som skal udbetale ydelsen.

Du kan modtage ydelsen i de tilfælde, hvor dit barn skal passes i hjemmet, og hvor det er mest hensigtsmæssigt, at det er en forælder, som tager sig af pasningen. Dit barns handicap skal medføre en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, eller dit barn skal have en såkaldt indgribende kronisk eller langvarig lidelse. At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets daglige liv.

Kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af din tidligere bruttoindtægt. Der er et loft på 28.870 kr. (2015) over den månedlige kompensation for nye ansøgere.

Hjælpemidler, forbrugsgoder, handicapbil og boligændringer

I Horsens Kommune har vi to sagsbehandlende børneergoterapeuter, som yder råd og vejledning i forbindelse med ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgoder, handicapbil og boligændringer. De sidder på Børnefamiliecenter Fuglevang, og du er velkommen til at rette henvendelse, hvis du ønsker råd og vejledning.
Vi forvalter ydelser efter servicelovens § 112 hjælpemidler,§ 113forbrugsgoder, §114 handicapbil og § 116 boligændringer. For yderligere oplysninger: http://www.borger.dk 


Yderligere oplysninger

Du kan indhente mere detaljerede oplysninger vedr. specialområdet på bl.a.:

http://www.dukh.dk

http://www.borger.dk

http://www.sm.dk 

http://www.handicap.dk.

 


For yderligere oplysninger kontakt

Modtagelsen i Familieafdelingen

Robert Holms vej 5
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 34 00
E-mail: familieafdelingen@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag - onsdag: kl. 8.30 - 15.30
Torsdag: kl. 8.30 - 17.00
Fredag: kl. 8.30 - 13.30

Modtagelsen Familieafdelingen 

Udenfor almindelig åbningstid kan der ved 
absolut akutte situationer tages kontakt til
Horsens Politi på tlf. 114, der vil videreformidle
til Rådighedsvagten. 

Indholdsansvarlig Anna Storgaard, ansto@horsens.dk