Vis emner under Forside
Du kan lave en ansøgning om tilskud til privat pasning HER

Forældre til småbørn i Horsens Kommune kan vælge at få tilskud til en privat pasningsordning i stedet for en plads i kommunal daginstitution eller dagpleje.


I kan få tilskud når:

 • I bor i Horsens Kommune.
 • Barnet er 26 uger (eller fra den dato, der er pasningsgaranti) til barnet starter eller ville kunne starte i børnehaveklasse.


I kan ikke få tilskud hvis:

 • I passer jeres eget barn
 • Forældre gensidigt passer hinandens børn
 • I får barselspenge eller orlovsydelse til børnepasning for det samme barn
 • Barnet har en pasning, der er støttet af offentlige midler, dog undtaget ophold i legestuer


Om tilskuddet:

Pasningstilskuddet kan højst udgøre 75 % af jeres faktiske, dokumenterede udgifter til den private pasningsordning for børn i alderen 26 uger til start i børnehaveklasse.

I udgifterne til den private pasningsordning kan indgå løn, ATP, feriepenge, kost og logi, lovpligtig arbejdsskade samt erhvervssygdomsforsikring m.m.

I skal altså som minimum selv dække 25 % af de faktiske dokumenterede udgifter.

Hvis I ønsker hjælp til administration af lønudbetalingen henvises til Bluegarden (tidligere Multidata). Se link i boksen "Se også" i øverste højre hjørne for mere information.  


Hver husstand kan få tilskud til pasning af op til 3 børn fra de er 26 uger gamle og til de starter eller ville kunne starte i børnehaveklasse.

 

Tilskudsbeløbene reguleres hvert år pr. 1. januar.

Se Takster

Søskenderabat:

Der ydes søskenderabat, såfremt der er optaget andre børn i kommunalt dagtilbud. Søskenderabat er efter gældende regler.

Friplads: 

Der kan ikke ydes friplads under fritvalgsordningen

 

Hvilke to pasningsordninger kan I vælge?

1: Ansat børnepasser (pasningsaftale med lønmodtager)

I dette aftaleforhold optræder I som arbejdsgiver for den lønmodtager, som I
har ansat til at passe jeres barn/børn.

Der er ingen overenskomst på området, hvorfor lønnens størrelse alene aftales mellem børnepasser og forældre.

Jeres aftale med børnepasseren skal følge de bestemmelser, der fremgår af skemaet ”Aftale om privat børnepasning”.


Som arbejdsgiver skal I:

 • Registreres med et separat CVR-nr. hos www.virk.dk
 • Tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring (forsikringspligten gælder uanset arbejdsstedet) samt erhvervssygdomsforsikring
 • Indbetale jeres eget og børnepasserens bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
 • Følge reglerne i Lov om ferie
 • Følge Arbejdsmiljøloven, som har særlig betydning, hvis børnepasseren er under 18 år.

Forvaltningen har udarbejdet en liste med ”praktiske oplysninger”, om hvordan I skal forholde jer. Listen udleveres sammen med ansøgningsskema.

Beskrivelse af arbejdsopgaver:

Når I indgår pasningsaftale med børnepasseren, skal I sammen aftale, hvilke arbejdsopgaver, der skal udføres. Opgaverne og den tid, der skal bruges på dem, anføres i skemaet vedrørende aftale om privat børnepasning.


Vær opmærksom på, at pasningstilskuddet udelukkende gives til børnepasning, og ikke til andre opgaver som f.eks. rengøring, indkøb og lignende.

 
Ud fra en konkret vurdering af pasningsaftalen afgør Pladsanvisningen, hvilke udgifter der kan medregnes ved beregning af pasningstilskuddet. Ved andet arbejde (f.eks. rengøring) kan der ske en reduktion af tilskuddet afhængig af familiens oplyste udgifter.

Forsikring:

Som arbejdsgiver skal I tegne en arbejdsskadeforsikring.

Forsikringspligten gælder uanset hvor pasningen skal foregå. Der er dog ikke pligt til at tegne forsikring, hvis børnepasserens arbejde sammenlagt med anden medhjælp i forældrenes private husholdning, ikke overstiger 400 timer i et kalenderår.


Der skal ikke tegnes en arbejdsskadeforsikring, hvis forældrene betaler for en plads i en privat pasningsordning, og når forældrene betaler for pasning hos en selvstændig erhvervsdrivende.

 
Nærmere oplysning fås hos Arbejdsskadestyrelsen. Se link til hjemmeside i boksen "Se også" i øverste højre hjørne.


Øvrige forsikringsforhold
Oplysninger om øvrige forsikringsforhold ved ansættelse af en privat børnepasser kan fås fra det forsikringsselskab, hvor familien i forvejen har sine forsikringer eller ved at henvende sig til Forsikringsoplysningen - se link til hjemmeside i boksen "se også" i øverste højre hjørne.

For oplysning om erhvervssygdomsforsikring kontaktes ATP - se link til hjemmeside i boksen "se også" i øverste højre hjørne.

Indberetning og betaling af bidrag

Lønmodtagerens andel udgør 1/3 af ATP-bidraget, og forældrenes egen andel udgør 2/3. Man hæfter over for ATP for det fulde ATP-bidrag, altså også for lønmodtagerens andel. Hvis man af den ene eller anden grund har undladt at tilbageholde lønmodtagerens del af bidraget, skal forældrene selv betale hele bidraget (og kan herefter eventuelt søge 1/3 af bidraget refunderet hos lønmodtageren).


Børnepasserens løn udbetales som B-indkomst. Derfor skal man indberette direkte til ATP på særlige indberetningslister, som man kan få hos ATP. Man skal indberette årligt, og de udfyldte lister skal sendes til ATP senest den 20. januar. Hvis man ønsker at indberette på andre måder, skal man henvende sig til ATP.


Man kan betale ATP-bidraget på forskellige måder:

Man kan betale ved at anvende pengeinstitutternes lønservicesystemer eller andre servicebureauer, der har aftale med ATP. Er man tilsluttet en sådan ordning, får man ingen indbetalingskort fra ATP. Nærmere oplysninger om denne betalingsmåde kan fås i pengeinstitutter og servicebureauer.


Man kan også benytte InformationsService (Nets), hvor man kan afregne direkte fra ens lønsystem. For at kunne anvende den mulighed, skal ens lønsystem være tilrettet InformationsService. Benytter man InformationsService, modtager man ikke indbetalingskort fra ATP.


Der er også mulighed for at bruge det indbetalingskort, som ATP sender, når man ikke er tilmeldt InformationsService eller et servicebureau. Man betaler enten på posthus eller i et pengeinstitut.


Hvis man benytter PC-Homebanking, kan man indbetale ATP-bidraget ved at taste ATP’s gironummer (2550008) samt CVR-nr. og den periode som betalingen vedrører. Man kan få nærmere oplysninger om homebanking hos eget pengeinstitut. Endelig kan man betale ATP-bidrag ved at sende en check. ATP skal have modtaget checken senest på sidste rettidige betalingsdag.


Man er forpligtet til at betale til tiden, selv om man ikke har modtaget indbetalingskortet, eller det er blevet væk. Man kan kontakte ATP for at få et nyt, eller man kan benytte et blankt indbetalingskort, som man udfylder med CVR-nr. og oplysning om, hvilken periode indbetalingen vedrører.


Yderligere oplysninger om ATP fås via link i boksen "se også" øverst til højre  

Bliver børnepasseren syg:

Sygedagpenge
Normalt ansættes børnepasseren månedsvist med løn under sygdom og på søgnehelligdage svarende til, at pasningstilskuddet
fra kommunen ifølge pasningsaftalen ydes månedsvist. Spørgsmålet om sygedagpenge kommer ikke på tale i disse situationer, fordi der udbetales løn under sygdom.


Er der derimod tale om timelønnet ansættelse uden løn under sygdom, skal forældrene betale sygedagpenge til den ansatte.


Som privat arbejdsgiver skal forældrene kun betale løn/sygedagpenge til børnepasseren i de første 2 uger. Herefter refunderer kommunen løn-/sygedagpengeudgiften.

 

For at modtage refusion fra Horsens Kommune skal forældrene anmelde fraværet til kommunens sygedagpengeafdeling (se link i boksen "se også" i øverste højre hjørne)  senest 4 uger fra 1. fraværsdag. Som privat arbejdsgiver kan forældrene tegne en frivillig forsikring, som giver mulighed for at få refunderet lønudgiften i de 2 første sygefraværsuger fra kommunen.

 
Kommunens sygedagpengeafdeling kan informere om reglerne for anmeldelse af sygefravær, modtagelse af refusion samt tegning af frivillig forsikring. Kommunen udleverer de blanketter, som skal benyttes i den forbindelse.


Den frivillige forsikringsordning tegnes hos Ankestyrelsen - se link i boksen "se også" øverst til højre.

Når børnepasseren holder ferie:

Retten til ferie med løn optjenes i et kalenderår til brug i det efterfølgende ferieår, der går fra maj til maj. Dette får betydning for om I skal udbetale feriepenge, når børnepasseren holder ferie. Nærmere oplysninger fås i reglerne Lov om ferie - se link i boksen "se også" i øverste højre hjørne.


Holder I selv ferie, er lønudbetaling afhængig af den aftale, I har indgået. Spørgsmål om ferieloven og FerieKonto kan rettes til ATP/FerieKonto via links i boksen "se også" i øverste højre hjørne.

Opsigelse:

Hvis ikke andet er aftalt, kan en ansat børnepasser opsiges med 1 måneds varsel til den 1. eller den 15. i måneden. 

Arbejdsgiverforpligtelse:

Horsens Kommune har ingen arbejdsgiverforpligtelse i forhold til børnepasseren. Det er jer, der indgår aftale om børnepasningen med børnepasseren og som følge deraf, er det jer der er arbejdsgiver.

2: Selvstændig erhvervsdrivende børnepassere eller privat pasning: 

I dette aftaleforhold har I købt en pasningsplads hos en selvstændig erhvervsdrivende, der har oprettet en privat pasningsordning. Her vil der typisk være tale om, at I betaler et fast månedligt beløb for pasningen.

 
Det er muligt, at flere forældre går sammen om at etablere en privat pasningsordning. Det er her vigtigt, at der er afklarede forhold til, om der påtages en arbejdsgiverrolle. Flere forældre kan gå sammen om den samme ansatte børnepasser, og dermed foretage ansættelsen i fællesskab således, at der kun er tale om ét ansættelsesforhold. Det vil betyde, at ét af forældreparrene skal sørge for de administrative forpligtelser, som f.eks indbetaling af ATP, indberetning til SKAT med videre.


Børnepasseren kan påtage sig pasning som ”selvstændig erhvervsdrivende”, og her får du ikke forpligtelser som arbejdsgiver. Her fastsætter børnepasseren taksten for børnepasningen, som en bruttobetaling, hvilket betyder, at betalingen skal dække løn i forbindelse med sygdom, ferie, barsel eller lignende.


Fælles regler for privat pasning:

Uanset hvilken pasningsordning I vælger, er det en forudsætning for at få tilskud, at der er indgået en pasningsaftale, som Horsens Kommune kan godkende.

Ud over at godkende pasningsaftalen, skal Horsens Kommune – i samarbejde med jer – vurdere jeres børnepasser eller pasningsordning samt hjemmet, hvor barnets skal passes. Dette er for at sikre, at de personlige forudsætninger og de
fysiske rammer er forsvarlige.

I Horsens Kommune skal børnepasseren være fyldt 17 år og beherske det danske sprog.

Er børnepasseren under 18 år ved ansættelsen kræves det, at forældrene underskriver sammen med børnepasseren både på aftalen og samtykkeerklæringen.


Godkendelsen kræver desuden, at Horsens Kommune indhenter en børneattest på børnepasseren. Derfor skal børnepasseren underskrive en erklæring om tilladelse til indhentning af børneattest.

 
I Horsens Kommune er det den pædagogiske konsulent/uddannede pædagoger, der foretager den første vurdering og fører løbende tilsyn med børnepasseren.

 
Tilsynsbesøgene vil være både anmeldte og uanmeldte og kan finde sted, når I ikke er til stede – også selv om pasningen foregår i jeres hjem. Under tilsynet vil den pædagogiske konsulent/uddannede pædagoger give råd og vejledning om pasningen af jeres barn og om emner som kost, leg og børns behov og udvikling.

 

Au-pair:

Au-pair personer kan i almindelighed ikke ansættes som private børnepassere under Fritvalgsordningen. Det skyldes, at en au-pair person ikke får arbejdstilladelse i Danmark, men kun opholdstilladelse. Når man som forældre ansætter en privat børnepasser, er der tale om et ansættelsesforhold, der kræver arbejdstilladelse. 

 

Hvordan ansøger I om tilskud?

Hvis I ønsker at søge om tilskud til privat pasningsordning skal ansøgningsskema om tilskud til privat pasning samt samtykkeerklæring fremsendes til Pladsanvisningen, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.


Ansøgning om tilskud skal være indsendt til Horsens Kommune inden børnepasseren starter. Det betyder, at I under forudsætning af, at Horsens Kommune godkender aftalen, vil være berettiget til tilskud fra den dato, børnepasseren starter med pasning af jeres barn.


Tilskuddet udbetales enten forud eller bagud afhængig af, hvorledes børnepasseren får sin løn. Tilskuddet vil først blive udbetalt, når Pladsanvisningen har modtaget dokumentation for, at den lovpligtige arbejdsskadeforsikring er tegnet og et CVR-nr. er oprettet.


Når ansøgningsskemaet om tilskuddet modtages i Pladsanvisningen vil I blive kontaktet angående møde med jer og børnepasseren.

 

Skat:

Tilskuddet er skattefrit for jer, men børnepasseren vil blive beskattet af det fulde beløb. Pladsanvisningen orienterer Skat om ansættelsesforholdet. Indtjeningen registreres som B-indkomst (inkl. eller ekskl. værdien af kost og logi). Børnepasseren bør i egen interesse få tilsendt girokort til indbetaling af B-skat og arbejdsmarkedsbidrag. 

 

Dokumentation for udgifter:

Dokumentation for lønudgiften er den skriftlige ansættelsesaftale, som er underskrevet af begge parter.

 

Ophør af aftale:

Ved ophør af privat børnepasning, eller hvis den ansatte børnepasser rejser, skal I indsende en samlet opgørelse over udgifterne til løn med videre til Pladsanvisningen. Der kræves ikke kopi af lønsedler, men for egen og børnepasserens skyld er det en god idé at føre gensidigt regnskab med kvittering over lønudbetalingerne.

Såfremt I eller børnepasseren afbryder aftalen før aftalt tid, eller der sker ændringer i aftalen, skal I inden ændringen iværksættes, meddele dette til Pladsanvisningen. Dette skal ske for at forhindre, at der udbetales for meget i tilskud, som I senere vil få en opkrævning på.


Hvis I ønsker tilbud om plads i en kommunal daginstitution/dagpleje, og dermed afbryde den private pasningsordning
skal I kontakte Pladsanvisningen. Der er pasningsgaranti 4 uger efter ophør af tilskuddet. Garantien er en plads i Horsens Kommune – ikke et bestemt sted eller en bestemt form.

 

Bortfald af tilskuddet:

 • Når pasningsaftalen ophører
 • Fra den dato, barnet begynder i et andet pasningstilbud, der er støttet af offentlige midler
 • Den måned barnet begynder i børnehaveklasse eller ville kunne starte i børnehaveklasse
 • Ved overgang til orlovsydelse.

Retten til tilskud kan falde bort, hvis særlige hensyn taler for, at barnet optages i et kommunalt pasningstilbud, som en særlig efter den sociale lovgivning. Endvidere kan tilskuddet falde bort, såfremt Horsens Kommune ved tilsynet ikke længere finder, at man kan godkende pasningsaftalen. 
 

Klage:

Der kan klages over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen - se link i boksen "Se også" øverst til højre.

 

Spørgsmål:

Spørgsmål vedrørende Fritvalgsordningen rettes til: 

Pladsanvisningen

Rådhustorvet 4 

8700 Horsens  

Telefon 76 29 29 29


Telefontid:

Mandag - Onsdag  kl. 10.00 - 15.00.

Torsdag                  kl. 10.00 - 17.00.

Fredag                    kl. 10.00 - 13.00. 


For yderligere oplysninger kontakt

Uddannelse og Arbejdsmarked

Tværgående Enhed for Læring

Udviklings - og tilsynskonsulent Bodil Høgh


Tlf.: 29 29 95 63
E-mail: laering@horsens.dk
Indholdsansvarlig Lene Højer Jørgensen, bulhj@horsens.dk