Vis emner under Forside

Er du på grund af fysisk eller psykisk handicap ude af stand til at transportere dig selv eller benytte den kollektive trafik, kan du blive visiteret til kommunens individuelle kørselsordninger.

Handicapkørsel
Handicapkørselsordningen kan bruges til sociale aktiviteter, fritidsformål samt kørsel til indkøb, tandlæge, svømning, kiropraktor, psykolog, fodterapeut, handicapridning og andet.

Handicapkørslen gælder IKKE til følgende:

 • Læge eller speciallæge
 • Behandling på sygehus

Målgruppen: 

Man skal være svært bevægelseshæmmet, og skal derfor opfylde følgende betingelser for at blive visiteret til handicapkørslen:

 • være fyldt 18 år
 • være varigt svært bevægelseshæmmet, f.eks. være kørestolsbrugere eller brugere af et visiteret gang-hjælpemiddel
 • have et varigt fysisk handicap
 • være ude af stand til at benytte almindelige offentlige transportmidler
 • skal selv kunne komme til gadedør i gadeniveau ,ved på og udstigning
 • være synshandicappet eller blind

Synshandicappede og andre med orienteringsvanskeligheder er som hovedregel IKKE omfattet af ordningen.

 

Kørselsordningens omfang:

Du har ret til 104 enkelte ture pr. kalender år og transporten foregår fra gadedør til gadedør i gadeniveau.

Trapper og lignende skal du kunne klare ved egen hjælp.

Der ydes hjælp til ind- og udstigning, samt til at hjælpemidlet løftes ind - og ud af køretøjet. Kunder, der medbringer elektriske hjælpemidler, skal selv manøvrere disse ind- og ud af bilen, samt til og fra bilen.

For de kunder, som ikke selv er i stand til at manøvrere deres el-kørestol, skal ledsageren manøvrere kørestolen ind- og ud af bilen, samt til og fra bilen.

Chaufføren kan i de tilfælde, hvor hjælpemidlet nemt kan betjenes bag på stolen, med et skubbehåndtag, være behjælpelig ved ind- og udkørsel af bilen, samt til og fra bilen.

Ledsager/medhjælp:

Man kan visiteres til, at få gratis kørsel til ledsager. Dette, hvis der er behov for hjælp under kørslen, (som f.eks. kan være, hvis man er afhængig af indtagelse af medicin under kørslen) ledsageren skal være selvhjulpen, må IKKE benytte ganghjælpemidler og skal have samme start- og slutadresse. 

 Link til ansøgning om handicapkørsel.

Link til  ansøgning om Individuel handicapkørsel

 

GÆST:

Det er altid tilladt at have en gæst med, gæsten betaler selv samme pris, som borgeren, der har bevillingen til den individuelle handicapkørsel. Gæsten skal have samme start- og slutadresse og skal være selvhjulpen, da chaufføren ikke yder hjælp til gæsten.

 

Rejsetyper: Der skelnes mellem to typer:

 • Korte rejser op til 100 km, som skal bestilles mindst 2 timer før afrejse
 • Lange rejser over 100 km, denne transport bliver arrangeret i samarbejde med Midttrafik, det vil sige, rejseformen kan eventuelt blive kombineret med handicapegnet tog eller X-bus.

Priser:

 • Foregår transporten under 10 km, betales der max. kr. 30,00 hver vej
 • Foregår transorten over 10 km, betales der kr. 3,00 pr. kørt km.

Man skal visiteres den Individuelle Handicapkørsel, det vil sige, det er Horsens Kommune, Handicap- og Ældrerådgivningen, der bevilger denne kørselsordning.

Det er Midttrafik, der forestår kørslen. For mere information og turbestilling henvises til Midttrafiks hjemmeside: www.turbestilling.dk/mt

Visitering samt yderligere oplysninger kan fås hos Handicap og Ældrerådgivning.

 

Kørsel til aktivitet

Kørselsordningen kan bruges til aktiviteter efter eget ønske. Der gives kun tilskud til kørsel, som ikke er dækket af anden lovgivning.

For at blive visiteret til kørselsordningen, skal du opfylde følgende betingelser:

 • være fyldt 18 år
 • have en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse fx kognitive hjerneskadede, demente, svagtseende mv.
 • ikke være svært bevægelseshæmmede
 • være ude af stand til at benytte de almindelige offentlige transportmidler

Kørselsordningen indebærer, at du får tilskud til individuel befordring med taxa, hvis du har en månedlig udgift, der overstiger 225 kr. Tilskuddet udgør 50 % af udgiften, dog maksimalt 850 kr. pr. måned. Tilskuddet udbetales efter dokumentation for den månedlige afholdte udgift. Du skal selv bestille en taxa.

Yderligere oplysninger kan fås hos Handicap og Ældrerådgivning.

Afprøvning af hjælpemidler

Du kan få befordringsgodtgørelse, hvis du har behov for befordring i forbindelse med afprøvning af et hjælpemiddel, forbrugsgode eller bil.

Hvis det på grund af din helbredstilstand eller alder er absolut påkrævet, at du har en ledsager med, ydes der også befordringsgodtgørelse til ledsageren.

Befordringsgodtgørelsen udgør den samlede udgift med det billigst forsvarlige befordringsmiddel, og udgiften skal overstige kr. 60,00, dog kr. 25,00 for personer der modtager sociale pensioner.

Hvis du i forbindelse med bevillingen af hjælpemiddel, forbrugsgode eller bil benytter dig af retten til frit leverandørvalg, ydes der befordringsgodtgørelse svarende til afstanden til det sted, hvor udleveringen efter kommunens sædvanlige praksis ville have fundet sted.

Kørsel til genoptræning

Er du er visiteret til genoptræning efter udskrivning fra et hospital, og har du modtaget en genoptræningsplan fra hospitalet kan du bevilges kørsel eller få kørselsgodtgørelse ved benyttelse af egen bil. Som hovedregel skal du selv sørge for transport til genoptræningsstedet men du kan få bevilget kørsel eller kørselsgodtgørelse, skal du opfylde en af følgende betingelser:

 • Modtager pension efter de sociale pensionslove
 • Afstanden mellem din bopæl og genoptræningsstedet skal overstige 50 km
 • Din fysiske tilstand udelukker, at du kan benytte offentlige transportmidler
 • Dine udgifter skal overstiger kr. 60,00, dog kr. 25,00 for personer der modtager sociale pensioner

Befordringsgodtgørelsen udgør den samlede udgift med det billigst forsvarlige befordringsmiddel.
Hvis du har brug for transport til genoptræningsstedet, skal du kontakte Lindehøj træningscenter eller den klinik, som du er henvist til.

Se kvalitetsstandard for individuel befordring.

Yderligere oplysninger kan fås hos Handicap og Ældrerådgivning.

Transport til og fra sygehus

Horsens Kommune tilbyder ikke transport til og fra et hospital i forbindelse med indlæggelse, behandling og undersøgelse på hospitalet. Har du brug for kørsel til sygehus kan du læse om Region Midtjyllands tilbud på http://www.rm.dk/sundhed/behandling/vigtigt+n%C3%A5r+du+skal+behandles/befordring

Transport til læge og diagnostiske undersøgelser

Yderligere oplysninger kan fås hos Borgerservice.


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Indholdsansvarlig Birgitte Møller Laursen, bml@horsens.dk