Vis emner under Forside

Har du behov for ændringer i din bolig på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan kommunen yde hjælp.

Der kan blandt andet ydes hjælp til

  • Ændring af adgangsforhold, ramper og fjernelse af dørtrin
  • Ændring af køkken og badeværelse

I forbindelse med ansøgning om boligændringer vil dit hjem blive gennemgået sammen med en ergoterapeut fra Handicap og Ældrerådgivning for at finde frem til hvilke ændringer, der er brug for.

Sagsbehandlingstiden er afhængig af omfanget af boligændringen og hvor mange håndværkere, der skal involveres.

Boligændringer ydes normalt uden egenbetaling.

Der ydes som hovedregel ikke hjælp til retablering i ejerbolig.

Du har mulighed for at benytte en anden håndværker end den, kommunen har valgt, og mulighed for at vælge andre materialer end dem, kommunen har valgt.

Frit valg af håndværker og/eller materialer

Hvis du ønsker at benytte dig af frit valg af håndværker, skal du være opmærksom på følgende:

  • Du skal have en skriftlig bevilling fra Horsens Kommune med beskrivelse af de krav, der er til boligindretningen
  • Det er en betingelse, at håndværkeren er faglært og momsregistreret og skal kunne fakturere elektronisk. Det er dit ansvar at sikre dette
  • Det er en betingelse, at krav til boligindretningen skal opfyldes med de materialer, du selv har valgt
  • Du kan højst få dækket udgifter, der svarer tril den pris, kommunen kunne have fået udført boligindretningen for hos den håndværker, Horsens Kommune har valgt. Den pris vil fremgå af bevillingen
  • Det er dit ansvar at sikre, at kravene til boligindretningen opfyldes
  • Håndværkeren afregner Horsens kommunes andel direkte med kommunen og din andel med dig.

Pant for værdiforøgelse

I det omfang boligindretningen medfører en væsentlig forøgelse af ejendommens værdi, gives hjælp til boligindretning i form af et tilbagebetalingspligtigt lån, for hvilket der tinglyses pant i ejendommen. Se kvalitetsstandard for boligindretning.

Hvordan skal du søge om hjælp?
Du skal sende en ansøgning til Handicap og Ældrerådgivning. Ansøgningen vil blive vurderet af en sagsbehandler, der kontakter dig, hvis der er behov for yderligere oplysninger eller et hjemmebesøg hos dig.

Sagsbehandleren træffer afgørelse om din berettigelse til hjælp og iværksætter hjælpen.

Yderligere oplysninger kan fås hos Handicap og Ældrerådgivning.


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Indholdsansvarlig Birgitte Møller Laursen, bml@horsens.dk