Vis emner under Forside

Ønsker du at passe en nær pårørende, der er døende, alvorligt syg eller handicappet, har du mulighed for at søge orlov. Du ansættes af den kommune, hvor den nærtstående med alvorlig sygdom bor.

 

Kontakt i telefontiden 08.30-09.30:

Visitator Lene Jørgensen Tlf.: 7629 3687

Visitator Helle Laugesen Tlf.: 7629 3858

Visitator Maibritt Davidsen Tlf.: 7629 3850

 

Ønsker du at passe nærtstående med handicap eller alvorligt sygdom?

Hvis du er nærtstående til en person med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig lidelse, er der mulighed for, at du kan blive ansat til pasning af pågældende i de vante og hjemlig omgivelser.

Du kan ansættes i indtil 6 måneder, med henblik på at passe din nærtstående.

Pasningsperioden kan forlænges med indtil 3 måneder, hvis særlige forhold taler herfor. Der kan ydes én pasningsordning til ét sammenhængende sygdomsforløb eller handicap. Pasningsordningen kan opdeles i perioder af hele måneder. Forløbet aftales ved ordningens begyndelse. Opdeling i kortere perioder kan aftales med arbejdsgiver.

Aflønning sker i henhold til serviceloven § 118 stk. 2 med et fast månedligt beløb, som reguleres en gang årligt.

Pasningsordningen kan deles af flere personer, hvis de alle opfylder betingelserne for ansættelse. Lønnen udbetales forholdsmæssigt i forhold til delingen af pasningsordningen.

En pasningsordning kan medtages i forbindelse med behandling på sygehuse i udlandet, kortvarige genoptrænings- eller rekreationsophold mv.

Se kvalitetsstandarder for pasning af nærtstående.

 

Ønsker du at passe en nærtstående døende?

Hvis du er nærtstående til en døende, kan du søge om plejeorlov med vederlag, så du har mulighed for at hjælpe og støtte den døende i den sidste tid ved at pleje den døende i vante og hjemlige omgivelser.

Hjem kan også være orlovstagerens bolig. Plejeorloven kan deles mellem flere personer.

Det er en betingelse for at få bevilget plejevederlag, at følgende er gældende for den nærtstående:

  • at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at der foreligger en terminalerklæring
  • at prognosen er kort levetid, oftest 2 til 6 måneder
  • at den døendes tilstand ikke nødvendiggør indlæggelse, forbliven på sygehus, ophold i plejebolig el.lign.
  • at den døende er indforstået med etableringen af plejeforholdet
  • at den døende er plejekrævende.

Det er endvidere en forudsætning for etablering af plejeforholdet, at kommunen vurderer, at du kan løfte opgaven.

Kommunen udbetaler plejevederlag iht. gældende regler. Orloven kan bevilges på fuld- eller deltid. Timeantallet afhænger af opgavens omfang.

Der er ikke fastsat nogen bestemt tidsgrænse for, hvor længe der kan ydes orlov. Retten til plejevederlag ophører ved plejeforholdets afslutning. Ved den plejekrævendes død bevares retten til plejevederlag i indtil 14 dage efter dødsfaldet. Ydelsen stopper ikke under kortvarige indlæggelser på sygehuset.

Kommunen kan afbryde plejeorlovsydelsen, hvis pleje i hjemmet ikke mere kan anses for hensigtsmæssig. Plejevederlag kan ikke udbetales, hvis den døende flytter i plejebolig, på hospice e.l.

Plejeforholdet kan til enhver tid afbrydes hvis du eller din nærtstående finder, at opgaven bliver for stor.

Ved orlovens begyndelse laves der aftale med orlovstager om hvilke opgaver denne varetager. Disse opgaver er som udgangspunkt at:

  • yde omsorg for den døende
  • indgå i plejeopgaver. Der tages hensyn til personlige grænser
  • varetage rengøringsopgaver samt daglig husholdning såsom indkøb, madlavning og oprydning.

Der er en forventning om, at orlovstageren opholder sig i den nærtståendes hjem de fleste timer i døgnet, og prioriterer at være omkring den døende i aften/nattimerne, hvis denne er utryg eller har behov for overvågning.

Sideløbende med bevilget orlov kan der søges om andre kommunale ydelser som f.eks. personlig og praktisk hjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, boligændringer og træning.

Se kvalitetsstandarder for plejeorlov.

Hvordan skal du søge om hjælp?

Du skal sende en ansøgning til Handicap og Ældrerådgivningen. Ansøgningen vil blive vurderet af en sagsbehandler, der kontakter dig, hvis der er behov for yderligere oplysninger eller et hjemmebesøg hos dig.

Sagsbehandleren træffer afgørelse om din berettigelse til hjælp og iværksætter hjælpen.

Yderligere oplysninger kan fås hos Handicap og Ældrerådgivningen.


Indholdsansvarlig Anne  Buch, abu@horsens.dk